Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όλγα Γιώτη Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Όλγα Γιώτη Παπαδάκη
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9201857
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

’ρθρα δημοσιευμένα

 1. ' Η Ευρωπαϊκή ιδέα και το Μάαστριχτ'Εφημερίδα Το Έθνος 10-10-1992
 2. 'Αναπτυξιακά κίνητρα και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα' σε συνεργασία με Ι.Ψυχάρη .Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν0 5 Αθήνα 1996
 3. 'Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση : περιεχόμενο -συνέπειες διασπορά ' Περιοδικό Τόπος Αθήνα 1996
 4. '’ϋλη Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης'Τεύχος 32 Αθήνα 2003
 5. 'Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίδρασή της στην Κοινωνική και Οικονομική συνοχή'Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης Τεύχος 36 2004
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα :

 1. Μελέτη χωροθέτησης Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (σε συνεργασία με Ν. Κόνσολα Α. Παπαδασκαλόπουλο Η. Σιδηρόπουλο κ.α. Υπουργείο Παιδείας ΙΠΑ 1991)
 2. Μελέτη ίδρυσης Τριτοβαθμίου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της. (σε συνεργασία με Ν.Κόνσολα ,Α. Παπαδασκαλόπουλο, Η. Σιδηρόπουλο κ. α. Νομαρχία Φθιώτιδος ,ΙΠΑ 1991

’ρθρα σε συλλογικούς τόμους :

 1. 'Τάσεις συγκέντρωσης και διάχυσης της Ανάπτυξης στον Ελληνικό χώρο. Η περίπτωση της περιφέρειας της Πρωτεύουσας.' Τεχνικά Χρονικά 1988
 2. ' Regional aspects of Higher education in Greece.' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΧΧVΙΙ European Congress of the regional science Associations Athens 1987
 3. ' Regional incentives and present policy in Greece in the framework of economic crises .' European Regional Policy and Mediterranean Projects -Adriano Pimpao (ed) Universidade do Algarve 1991
 4. ' Recent Immigration Currents to Greece and related Greek and European Community policy responses.' 31st RSA European Congress Lisbon Portugal 1991
 5. ' Περιφερειακή πολιτική στο χώρο της ΕΟΚ : Η περίπτωση της Ελλάδας.' Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης .Επιστημονική Επετηρίδα.Αθήνα 1992
 6. 'Η περιφερειακή Πολιτική στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης' σε συνεργασία με Ι. Ψυχάρη .Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.Ενικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κ.Κουτσόπουλος(ed) Αθήνα 1995
 7. 'Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Περιφερειακή Πολιτική' στο 'Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης 'Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου 2001
 8. Υπερεθνική ολοκλήρωση στα πλαίσια του πρώτου Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές εν όψει της Διεύρυνσης'Ανωτάτη Σχολή Πολέμου Θεσσαλονίκη 2002
 9. 'Η νέα Πολιτική Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης'.(υπό δημοσίευση) Τιμητικός τόμος Καθηγητού Ν. Κόνσολα 2004

Βιβλία :

 1. ' Η οικονομική Γεωγραφία των περιφερειών του στόχου Ένα ' Αθήνα 1993
 2. 'Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης.' Αθήνα 2004
Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε συνέδρια :

 1. 'Economic cohesion and regional development :The case of Greece.'σε συνεργασία με Ι. Ψυχάρη . European regional Science Association Congress. Croningen The Netherlands 1994
 2. 'Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας,' σε συνεργασία με Ι.Ψυχάρη . 30 συνέδριο του Ελληνικού τμήματος της Regional Science Association Θεσσαλονίκη 1995
 3. 'Σχέδιο ανάπτυξης περιφέρειας Ηπείρου ' 10Αναπτυξιακό Συνέδριο Λάκκας Σουλίου Ρωμανό Ιωαννίνων 1996
 4. 'Investment incentives and regional development in Greece' σε συνεργασία με Ι. Ψυχάρη 36th European Congress Zurich Switzerland 1996
 5. Ολοκλήρωση και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Διαφαινόμενα προβλήματα .' Ευρωπαϊκή εταιρία Περιφερειακής Επιστήμης Ελληνικό τμήμα .40Εθνικό συνέδριο Αθήνα 1997
 6. 'Οι έννοιες της σύγκλισης ,της οικονομικής και κοινωνικής Συνοχής και της Αλληλεγγύης στη νέα Συνθήκη του Αμστερνταμ.' Ευρωπαϊκή Εταιρία Περιφερειακής Επιστήμης Ελληνικό τμήμα 50 Εθνικό Συνέδριο Κύπρος 1998
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη».
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό