Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ηλίας Πλασκοβίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Ηλίας Πλασκοβίτης
Τηλέφωνο: Τηλ.210 9201859
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Sussex, Μ. Βρετανία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Masters στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Πανεπιστημίου Sussex.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PH.D.) Πανεπιστημίου Reading, Μ. Βρετανία. Θέμα Διατριβής: "Οι Περιφερειακές Επιπτώσεις στο Αγροτικό Εισόδημα από την Εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα".
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

 • Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1987-89).
 • Επί συμβάσει διδάσκων (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1989-91).
 • Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1991-1998).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (1998 - σήμερα). Γνωστικό Αντικείμενο : Περιφερειακή Πολιτική και Υποδομή.

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

 • Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, την Περιφερειακή Πολιτική και τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1987-89).
 • Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική Πολιτική (1989-90).
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τις Σχέσεις με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τους Διεθνείς Οργανισμούς (1993-94)
 • Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με αρμοδιότητα το 2ο Κ.Π.Σ., το Ταμείο Συνοχής, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Κίνητρα για Ιδιωτικές Επενδύσεις (1994-98).
 • Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών με κύριες αρμοδιότητες την Ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε., τις Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε., την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία, τις διαπραγματεύσεις για τη νέα Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη (2000-2004).
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα - Δημοσιεύσεις :

 • N. Konsolas, A. Papadaskalopoulos, I. Plaskovitis, "Regional Development in Greece", Springer, Berlin 2002.
 • "Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και η Διεύρυνση της Ε.Ε." στο συλλογικό τόμο "Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος", Θεμέλιο, Αθήνα 2000.
 • "Η Οικονομία των Ελληνικών Περιφερειών" από κοινού με Ν. Κόνσολα και Α. Παπαδασκαλόπουλο στην ειδική έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Φεβρουάριος 2000.
 • "Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα" στο συλλογικό τόμο "Η Αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η Σημασία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1997.
 • "Από τα ΜΟΠ στο 2ο ΚΠΣ και το Ταμείο Συνοχής" στην ειδική έκδοση του ΕΞΠΡΕΣ "Μεγάλα Αναπτυξιακά Έργα", Δεκέμβριος 1996.
 • "Investment Law 2234/94 - Paving the way to growth" στο Greek Economy τεύχος 12-13, 1995.
 • "Η Μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" στο συλλογικό τόμο "Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη", Θεμέλιο, Αθήνα 1994.
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μελέτες - Επιστημονικές Εργασίες :

 • "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές" Διδακτικές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2004.
 • "Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιφερειακών Προγραμμάτων" Διδακτικές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2004.
 • Μελέτη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (από κοινού με Ν. Κόνσολα, Α. Παπαδασκαλόπουλο, Μ. Χριστοφάκη) για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με θέμα "Κατάρτιση του Περιφερειακού Σκέλους του Σ.Π.Α. 2000-2006" Αθήνα, 1999.
 • Μελέτη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (από κοινού με Ν. Κόνσολα, Α. Παπαδασκαλόπουλο, Μ. Χριστοφάκη) για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής με θέμα "Κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006", Αθήνα 1999.
 • Σύμβουλος της Ρουμανικής Κυβέρνησης για την κατάρτιση πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος PHARE σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, Αθήνα & Βουκουρέστι 1999 - 2000.
 • Υπεύθυνος σύνταξης της έκδοσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας "Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006", Αθήνα 1998.
Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισηγήσεις σε Συνέδρια:

 • "Enlargement and beyond: the Western Balkans" στο συνέδριο "Southeastern Europe in the 21st Century" που οργάνωσε το European University Institute, Φλωρεντία 13-14/2/2003.
 • "Enlargement as seen from Greece" στο συνέδριο "Enlargement from a post-Euro EU perspective" που οργάνωσε η Association Europe 2020, 4/2/2002
 • "Οι προοπτικές ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε." στο συνέδριο "Το Μέλλον της Ευρώπης και η Τουρκία" που οργάνωσε το Ε.Κ.Ε.Μ., Αθήνα 23/1/2002.
 • "EU Enlargement: opportunity or threat?" στο συνέδριο "Britain and Greece: working together on the Challenges of the 21st Century" που οργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ και η Βρετανική Πρεσβεία, Ναύπλιο 2001.
 • "Η ελληνική συμβολή στη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου στη Τουρκία" στο συνέδριο "Πορεία και προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το Ελσίνκι" που οργάνωσε η Εταιρεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, Αθήνα 21-23/9/2000.
 • "Η εξέλιξη της Περιφερειακής Πολιτικής 1990-2000" στο συνέδριο "Η Ελλάδα προς την τρίτη χιλιετία - χώρος, οικονομία, κοινωνία" που οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Paris X Nanterre, Αθήνα 9-10/3/2000.
 • "Σχεδιασμός Δημόσιων Πολιτικών" στο συνέδριο "Δημόσια Διοίκηση: δομές και κανόνες λειτουργίας" που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα 2-3/3/2000.
 • Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας στο συνέδριο "Structural Policies in the Framework of Economic and Monetary Union" που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας, Σααρισέλκα 18-19/11/1999.
 • "Overview of Greece's economic situation and incentives for investment" στο συνέδριο "United States - Greece Relations: business opportunities for today, the 2004 Olympics and beyond" που οργάνωσε το US - Greece Business Council, Νέα Υόρκη 26-27/10/1998.
 • "Η πορεία της Ελλάδας στο δρόμο για τη συνοχή και την ΟΝΕ" στο European Cohesion Forum που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 28-30/4/1997.
 • "Ελλάδα - Κύπρος: Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Πρόγραμμα ΜEDA" στο συνέδριο "Κύπρος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος της Ελλάδας" που οργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 21-22/11/1996.
 • "Περιφερειακή Ανάπτυξη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εκσυγχρονισμός θεσμών και νοοτροπίας" στο συνέδριο "Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία και Περιβάλλον στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης" που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα 15-16/12/1995.
 • "Regional Development in the Mediterranean region, in a changing trade and cooperation environment" στο συνέδριο "GATT and Mediterranean Agricultural Trade" που οργανώθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Χανιά 3-5/12/1995.
 • "Ex ante evaluations conducted in the context of the Structural Funds 1994-99" στο συνέδριο "The Evaluation of European Regional Policy" που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 16/11/1995.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Πολιτική και Yποδομές».
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό