Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναστάσιος Τασόπουλος , Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Αναστάσιος Τασόπουλος
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9230912
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Μεταπτυχιακό (Master of Science) (1977-1978): στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, της Κεντρικής Αγγλίας. Τίτλος του Μεταπτυχιακού είναι : "Τεχνικές Βελτιστοποίησης και Ηλεκτρονικοί Υπολoγιστές".
 • Διδακτορική διατριβή (1979 - 1982): Εχει ως αντικείμενο την χρήση γενικευμένων μη δευτεροβαθμίων μοντέλων στις τεχνικές βελτιστοποίησης, από το Πανεπιστήμιο του Loughborough της κεντρικής Αγγλίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά και Γαλλικά πολύ καλά.
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από τον Μάρτιο του 1983 εως και τον Απρίλιο του 1986 εργάσθηκε, με την ιδιότητα του Αναλυτή - Προγραμματιστή (Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης) στο Υπουργείο Οικονομικών. Κύρια δραστηριότητα του ήταν η ανάλυση και ο σχεδιασμός της Μηχανογραφικής εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Εχει επίσης εργασθεί στο Pilot Project των Τελωνείων, στην φάση εκπόνησης της μελέτης για τον σχεδιασμό του δικτύου. Τέλος κατά την υπηρεσία του στο Υπουργείο των Οικονομικών, συμμετείχε στην εγκατάσταση του Μηχανογραφικού Συστήματος των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών. Κατά την παραμονή του στο Υπουργείο Οικονομικών συμμετείχε σε πολλές επιτροπές Τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.

Εχει συνεργασθεί και ως εξωτερικός συνεργάτης και με ιδιωτικές εταιρείες (Control Data, CTC, ITCC κ.λπ.), σε εμπορικές εφαρμογές και σε ερευνητικά προγράμματα BRITE, ESPRIT, STRIDE κ.λπ.). Συμμετείχε ως Πρόεδρος της επιτροπής για την προμήθεια του Υπολογιστικού Συστήματος Εκπαίδευσης της Π.Α.Σ.Π.Ε. (Ιούνιος - Σεπτέμβρης 1988) και ως μέλος της επιτροπής για την επέκταση του συστήματος Η/Υ για την κάλυψη των Διοικητικών αναγκών του Πανεπιστημίου.

Συμετέχει στην Ομάδα Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) και στην Ομάδα του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος της επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συμμετέχει με την ιδιότητα του "expert" σε συνεδριάσεις της Τρίτης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Θέματα Πληροφορικής και Βιομηχανίας όπως υπηρεσίες, ολοκλήρωση Νέων Τεχνολογιών, καθορισμός τέταρτου πλαισίου έρευνας 1994-1998, κ.λπ.). Εχει λάβει μέρος σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (STRIDE, IST, RIS, κ.λπ.) καθώς και σε επιδοτούμενα προγράμματα από την ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕ, κ.λπ.) με θέματα τις νέες τεχνολογίες (Δίκτυα, GIS) καινοτομικές εφαρμογές των GIS σε προγράμματα λήψης αποφάσεων (Ανατολική Αττική) κ.λπ..

Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αρθρα

 1. "Μία μέθοδος των συζυγών κατευθύνσεων βασισμένη σε ρητό μοντέλο". (A conjugate direction method based on a nonquadratic model). Vol. 43 371 - 381 J.O.T.A.(Journal of Optimization Theory and Application) 1984.
 2. "Η χρήση ενός ρητού μαθηματικού μοντέλου στις τεχνικές βελτιστοποίησης, με ανακριβείς γραμμικές διερευνήσεις" (The use of a nonquadratic model in a conjugate gradient method of Optimization with inexact line searches) Vol. 43 357 - 371 J.O.T.A. 1984.
 3. "Μία μέθοδος μεταβλητής μετρικής χρησιμοποιώντας ένα μη δευτεροβάθμιο μοντέλο" (A variable metric method using a nonquadratic model) Vol. 43 383 - 395 J.O.T.A. 1984.
 4. "Μία μη-δευτεροβάθμιος μέθοδος παρεμβολής για τη βελτιστοποίηση, σε μία μεταβλητή" (A nonquadratic one dimensional interpolation method for Optimization) Vol. 46, 97 - 112, International Journal of Computational Mathematics, 1992.
 5. "Object - Oriented System Architecture Method: Μία προσέγγιση για Object - Oriented περιγραφή Συστήματος" (σε συνεργασία με Α. Σαμουρκασίδη και Ι. Χάλαρη) η εργασία παρουσιάσθηκε στο NATO-Forum τον Απρίλιο του 1993 - δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου)
 6. "Οικολογικά διατηρήσιμη ανάπτυξη. Διερεύνηση μέσω μοντέλων προσομείωσης κάτω από το καθεστώς έλλειψης επίσημων στοιχείων" (Economic-Environmental Mathematical Models, an Alternative methodology for cases of Unavailable Formal Data), η εργασία παρουσιάσθηκε στο πρώτο Ελληνικό Συνέδριο Μαθηματικών και Πληροφορικής HERMIS'92 και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο - Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) 25-26 Σεπτεμβρίου 1992.
 7. "The influence of new Technologies to the Operational and Social Infrastructure of Public Administration" (Erasmus Workshop Amsterdam November 1990)
 8. "Το πρόβλημα της θεμελιώσεως και οι κανόνες προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" (Ανώτερο Φροντιστήριο Φιλοσοφίας του Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου 26 Ιανουαρίου 1993, δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 9. "Η περιφερειακή διάσταση του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών Τηλεματικής γενικού ενδιαφέροντος" (σε συνεργασία με την Λ. Δρακάκη παρουσιάσθηκε στο πρώτο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης 27 - 28 Μαρτίου 1993 και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου)
 10. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών - Ε.Π.Υ.). Ολα τα άρθρα με σαφήνεια, περιεκτικότητα και συντομία διαπραγματεύονται τα θέματα: Αρχικό Πρόγραμμα, Αποτύπωμα, Αριστοποίησης μέθοδοι, Ανάλυση σφαλμάτων, Μαθηματικό Λογισμικό.
 11. "OS/2 Αρχιτεκτονική" ( Interface, Ιανουάριος 1989)
 12. Η Formula 1 των CPU (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)" (Ιnterface Φεβ. 1989)
 13. "Μοντέλα προσομείωσης για την μελέτη Οικονομικών και Οικολογικών συστημάτων". 2ο Διαπανεπιστημονικό - Διεπιστημονικό Συνέδριο με Θέμα Περιβάλλον και Επιστήμες στο τέλος του Αιώνα - Προβλήματα και Προοπτικές.( ΚΕΜΔΙΠΑ-ΕΜΠ-ΤΕΕ) 25-27 Νοεμβρίου 1992 (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 14. "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Νέες Τεχνολογίες" Επιστημονική Επετηρίδα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 379-391, 1992.
 15. "Δυνατότητες Εφαρμογής της Τεχνολογίας των Πολυμέσων σε ενα Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Πάντειο Πανεπιστήμιο" Εισήγηση στο Συμπόσιο που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ με τη συνεργασία της επιτροπής της Ε.Ε. (Ευγενίδειο Ιδρυμα 21 - 23 Ιουνίου 1995).
 16. "Η Κοινωνία των Πληροφοριών στην Περιφέρεια : Μια ευκαιρία για τη βελτίωση των υπηρεσιών στην Κεντρική Μακεδονία" Τρίτο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα " Ο ρόλος της Β. Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" Θεσσαλονίκη 28 - 30 Απριλίου 1995 (και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 17. "Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπό έλλειψη επαρκούς γνώσης και ικανοποιητικών στατιστικών στοιχείων: εναλλακτική μεθοδολογία" Εισήγηση στο 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σεπτέμβριος 1995 (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 18. "Environmental Impact Assessment Under Scientific and Informational Uncertainty " η εργασία παρουσιάσθηκε στο Διεθνές Συνέδριο: Integrating Environmental and Socio-Economic Appraisal in the Development Process, που οργανώθηκε από τα κέντρα: EIAC and DPPC, University of Bradford, England, 24-25 May 1996 (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 19. "Penetration Models of new Technologies in Greek small medium enterprises", Διεθνές Συνέδριο HERMIS96, διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Σεπτέμβριος 1996 (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 20. "Τάσεις και προοπτικές στην Ελληνική Κεντρική και Περιφερειακή Δημόσια διοίκηση με την εισβολή της Πληροφορικής" 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα Απρίλιος 1997 (δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).
 21. "Δυναμικά Συστήματα στην Κοινωνική Ερευνα", Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στα Σεμινάρια της Ερμούπολης (διοργανώνονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και τον δήμο Ερμούπολης), 4 - 17 Ιουλίου 1997 (και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του σεμιναρίου).
 22. "Environmental impact assessment by experts in cases of factual uncertainty" Project Appraisal V.12, pp. 70 - 77, 1997.
 23. "Penetration Models of new Technologies in Greek small medium enterprises", International Journal of Technology Management, v. 15, pp., 1998.
 24. "Networks as a Learning Organisation", εργασία υποβληθείσα στο περιοδικό Small Business Economics, An International Journal και θα δημοσιευθεί εντός του 2002.
 25. "Selection of training parameters for an enhanced Artificial Neural Network Architecture: A preliminary report" Neural Parallel & Scientific Computations, Μάρτιος 2002, σελ.1-14.
 26. "Design and Implementation of Information Systems for Environmental Managers" εργασία υποβληθείσα στο περιοδικό Neural Parallel & Scientific Computations.

Βιβλία - Μονογραφίες - Σημειώσεις

 1. Το βιβλίο "OS/2 - Οδηγός Χρήστη" (1990).
 2. Το βιβλίο "Δομές Αρχεία & Βάσεις Δεδομένων" (1993).
 3. Tο βιβλίο "DOS 5 & Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές" (1993).
 4. Το βιβλίο "Μαθηματικός Προγραμματισμός" (1997).
 5. Τις σημειώσεις "Σημειώσεις Επεξεργασίας Πληροφοριών" (1988).
 6. Τις σημειώσεις "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (1987).
 7. Τις σημειώσεις "Περιφερειακές Μονάδες Υπολογιστικών Συστημάτων" (1988).
 8. Τις σημειώσεις "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" (1990).
 9. .
 10. Τις σημειώσεις "Βασικές Αρχές Τοπικών Δικτύων: Η περίπτωση του Ethernet" (Τμ.Α.Π.Α. 1995).
 11. "Μαθηματικός Προγραμματισμός" Β Εκδοση (Δύο τόμοι) Αθήνα 2004, Εκδόσεις Σταμούλη
 12. .
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 1. "Functional Specification of Explanation Facilities (Λειτουργικός καθορισμός των επεξηγηματικών διευκολύνσεων)" Συνέδριο για το project ESPRIT (Ιαν. 1989) (με συνεργασία Σ. Ψώνη).
 2. "Expert Systems Shells" (Προγράμματα Εμπειρων Συστημάτων) Συνέδριο για το project ΒRΙΤΕ (Μάϊος 1989).
 3. Συμμετέχει επίσης και στο πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα "Land and Marine Geophysics at Urban and Complex Archaelogical Sites and their Impact in the Cultural Heritage and the Economy of Greece" το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "NATO Science for Stability Programme". Υπεύθυνος του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (Καθηγητής κ. Σ. Παπαμαρινόπουλος) και η ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 1992, έληξε τον Δεκέμβριο του 1997, αλλά πήρε παράταση για ακόμη δεκαοκτώ μήνες.
 4. Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος "Περιβάλλον Υποστήριξης Αποφάσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης", που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΥΝ - ΕΠΕΤ ΙΙ, έχει εγκριθεί από τη ΓΓΕΤ και θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο 1998. Ο φορέας έρευνας είναι το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) και ο φορέας χρήστης η Νομαρχία Λακωνίας.
 5. Είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΥΠΕΡ που υλοποιείται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου μας (1998 - 1999).
 6. Συμμετείχε ως Αναπληρωτής Προέδρου στο πρόγραμμα RIS - Στερεάς Ελλάδος, που υλοποιείται από το Ι.Π.Α. (ημερομηνία περάτωσης η 31 Δεκεμβρίου 1998).
 7. Συμμετέχει στο πρόγραμα ECOSTAT της Ευρωπαϊκής Ενωσης (IST section). Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη δημιουργία εύχρηστων και αποτελεσματικών στατιστικών προγραμμάτων για τη διαχείριση των επιγείων υδάτων.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μαθηματικές Μέθοδοι και Τεχνικές Πληροφορικής στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό