ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


1. Σκοπός του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης στη διερεύνηση των περιφερειακών φαινομένων, στη μελέτη της φυσιογνωμίας των περιφερειών, στον προσδιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής.


2. Περιεχόμενο του Μαθήματος

Α. Στατιστικά Δεδομένα: Ταξινόμηση, Παρουσίαση, Κεντρική   Τάση
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ, ΛΟΓΟΙ, ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Β. Περιφερειακές Ανισότητες
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Γ. Περιφερειακή Ειδίκευση
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

Δ. Σχέσεις Περιφερειακών Χαρακτηριστικών
Συσχετιση, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Χωρικη Αλληλεξαρτηση

Ε. Περιγραφή και Οριοθέτηση των Οικονομικών Περιφερειών
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤ. Διαρθρωτική Περιφερειακή Ανάλυση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ζ. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ (Π.Α.Ε.Α. Ή S.W.O.T. ANALYSIS)


3. Αξιολόγηση του Μαθήματος
Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει με:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Διδακτικό Εγχειρίδιο
Παπαδασκαλόπουλος Α., Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000.


Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 11-01-10