Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιωάννης Ψυχάρης, Aναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Ιωάννης Ψυχάρης
Γραφείο: Γ7, Νέο κτίριο
Τηλέφωνο: +30 210 9201722
e-mail: psycharis at panteion.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ
1977-1983 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1983-1986 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Πάντειο Πανεπιστήμιο

1986-1990 Διδακτορικό Δίπλωμα. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Δημοσιονομική Κρίση και Περιφερειακή Ανάπτυξη"

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2009- Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης

2007 - 2008 Επισκέπτης Ερευνητής (Research Fellow) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science, European Institute, Hellenic Observatory, National Bank of Greece Fellowship).

2004 - 2009 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής

2000 - 2004 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λέκτορας Περιφερειακής Οικονομικής

1997 - 2000 Βουλή των Ελλήνων, ειδικός επιστημονικός σύμβουλος

1995 - 1996 Υπουργείο Πολιτισμού, Ειδικός Σύμβουλος

1993 - 1996 Επαγγελματική Δραστηριότητα ως Οικονομολόγος στον Ιδιωτικό Τομέα

1998 - Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Αρχή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 • Δημόσια Οικονομία και Δημόσια Διοίκηση
 • Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
 • Περιφερειακή Πολιτική
 • Αστική και Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
 • Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομική Αποκέντρωση
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

 1. Psycharis Y. (2008), Public spending patterns: the regional distribution of public investment in Greece by political period, Hellenic Observatory, London School of Economics, Discussion Paper series
 2. Αρτελάρης Π., Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2008), ‘Επανεξετάζοντας την περιφερειακή σύγκλιση στις περιφέρειες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, Γεωγραφίες, 14: 79-93.
 3. Petrakos G., Psycharis Y., Anagnostou A. and Artelaris P. (2006), “Growth and convergence-divergence trends in the new European economic space”, SCIENZE REGIONALI, THE ITALIAN JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE
 4. Arvanitidis P., Lalenis K., Petrakos G., Psycharis Y. (2006), The Economic Aspects of Urban Green Space: The Citizens' View, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, invited paper for a special issue of the journal on ‘Assessment and Modelling of Environmental Resources and Risks’
 5. Lambrinidis M., Psycharis Y., Rovolis A. (2005) “Regional allocation of public infrastructure investment in Greece“, REGIONAL STUDIES, Vol. 39 (9), pp. 1231–1244
 6. Georgiou G., Psycharis Y. (2004) ‘‘The new enlargement of the European Union: the financial framework and the new challenges ahead’, EUROPEAN PLANNING STUDIES, Vol. 12 (4), pp. 563584
 7. Ψυχάρης Ι. (2004), “Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές”, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, Τεύχος 3(1), σελ. 56-97
 8. Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., Καλλιώρας Δ. (2004), ‘‘Οι περιφερειακές ανισότητες στα νέα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’, ΤΟΠΟΣ, Τεύχος 22-23: σελ. 155-177
 9. Παπαδούλης Α., Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι. (2004), ‘‘Πολιτικές επενδυτικών κίνητρων και περιφερειακή ανάπτυξη: επισκόπηση και πρώτη αξιολόγηση’’, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, τ.5: σελ. 5-40
 10. Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι. (2003) ‘‘Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: μια εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού’’, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τεύχος 1-2, σελ. 19-33
 11. Τοπάλογλου Ε., Ψυχάρης Ι. (2003), ‘‘Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεύρυνσης στην ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών: η περίπτωση της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Βουλγαρίας’’, ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, τόμος 9, τεύχος 1, Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος, σελ. 5-35
 12. Ψυχάρης Ι., Γεωργίου Γ. (2003), ‘‘Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή’’, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, Τόμος 2, Τεύχος 1, σελ. 90-113
 13. Ψυχάρης Ι., Καζάζης Ε. (2002), ‘‘Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999’’, ΤΟΠΟΣ, τ.18-19, σελ. 17-43
 14. Ψυχάρης Ι., Πετράκος Γ. (2001), ‘‘Η σημασία του χώρου στις οικονομικές επιστήμες: επιστημονικές εταιρείες, ρεύματα σκέψης και ακαδημαϊκή διδασκαλία’’, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, τ. 2, σελ. 40-52
 15. Λαμπρινίδης Μ., Ψυχάρης Ι., Καζάζης Ε. (2001), ‘‘Δημόσιες υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη", ΤΟΠΟΣ, τ.16, σελ. 45-64
 16. Παπαδάκη Ο., Ψυχάρης Ι. (1996), "Αναπτυξιακά κίνητρα και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα - τάσεις κατά την τρέχουσα δεκαετία", στο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τ. 5, σελ. 84-97

Επιστημονικά άρθρα σε βιβλία και σε συλλογικούς τόμους

 1. Ψυχάρης Γ. (2010), ‘Οι δημόσιες επενδύσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στο νομό Μεσσηνίας’, άρθρο σε συλλογικό τόμο προς τιμήν του Καθ. Π. Λουκάκη, Αθήνα
 2. Ψυχάρης Γ. (2009), ‘Η γεωγραφική διάσταση των δημοσίων δαπανών: επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα’, στο 25 Κείμενα για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Χώρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 507-517
 3. Ψυχάρης Γ. (2008), ‘Η πολιτική Οικονομία των κρατικών πολιτικών: προσδιοριστικοί παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα’, στο Αγγελίδης Μ., Γράβαρης Δ. Και Σακκάς Δ., Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Ευθύνη, Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 717-724
 4. Psycharis Y. (2008), ‘Public spending patterns: the regional distribution of public investment in Greece by political period’ in Coccossis H. and Psycharis Y. (2008), Regional Analysis and Policy: the Greek experience, Contributions to Economics, Springer
 5. Psycharis Y., Petrakos G. (2008) “Lagging Regions and Policy Options: The Case of Greece in the European Context”, in McCann (ed.) Technological Change and Mature Industrial Regions: Firms, Knowledge, and Policy, Edward Elgar
 6. Stamboulis Y. and Psycharis Y. (2006) “Women’s cooperatives in Magnesia: taking steps in partial learning”, in Barry Nyhan, Bjorn Gustavsen and Richard Ennals (eds), Learning together for local innovation: promoting learning regions, CEDEFOP
 7. Economou D., Petrakos G., Psycharis Y. (2006), “Urban Policy in Greece”, in Leo van den Berg, Erik Braun and Jan van der Meer (eds), National Policy Responses to Urban Challenges in Europe, Ashgate (forthcoming)
 8. Petrakos G., Psycharis Y. Kallioras D. (2005), “Regional inequalities in the EU enlargement countries: An analysis of small versus large new member states”, in Felsenstein D. and Portnov B. (eds), Regional Disparities in Small Countries, Springer
 9. Petrakos G., Psycharis Y. Kallioras D. (2004), “Regional inequalities in the EU accession countries: evolution and challenges”, in Brandley J., Petrakos G., Traistaru J., The Economics and Policy of Cohesion in an Enlarged European Union, Kluwer
 10. Petrakos G., Psycharis Y. (2003), “Regional policy in Greece”, in Yuill D.,et al, European Regional Policy, European Policy Research Consortium (ECPR), University of Strathclyde
 11. Garezou M.-X., Psycharis Y. (2003), “Cultural heritage management in Greece at central, regional and local level”, in Deffner, Konstantakopoulos, Psycharis (eds), Culture and Regional Economic Development in Europe: Cultural, Political and Social Perspectives, Volos: University of Thessaly Press
 12. Deffner A., Konstadakopulos D., Psycharis Y. (2003), “Introduction”, in Deffner, Konstantakopoulos, Psycharis (eds), Culture and Regional Economic Development in Europe: Cultural, Political and Social Perspectives, Volos: University of Thessaly Press
 13. Ψυχάρης Ι. (2003), “Τα περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης: πρώτη αποτίμηση και προοπτικές’’, Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Ν. Κόνσολα
 14. Ψυχάρης Ι. (2000), “Περιφερειακές ανισότητες και κρατικός παρεμβατισμός: επισκόπηση των εξελίξεων μιας εικοσιπενταετίας’’, στο Δεκαεπτά Κείμενα για το Σχεδιασμό, τις Πόλεις και την Ανάπτυξη, Συλλογικός Τόμος, ΤΜΧΠΑ.

Επιστημονικά άρθρα σε τόμους συνεδρίων με κρίση

 1. Ψυχάρης Ι., (2010), “Οι δημόσιες επενδύσεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης”, στο Ψυχάρης Γ. Και Φώτης Γ. (επιμ.), Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: τάσεις και προοπτικές, Ελληνική Περιφερειακή Επιστήμη και Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 2. Ψυχάρης Ι., Κόκκινου Αικ. (2006), “Περιφερειακή κατανομή των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα”, στο Φώτης Γ., Κοκκώσης Χ. (επιμ.), Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα, σελ.19-38
 3. Ψυχάρης Ι. (2005), “Τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης: αποτίμηση και προοπτικές”, στο Κοκκώσης Χ., Ψυχάρης Ι., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, σελ. 71-86
 4. Ψυχάρης Ι., Καζάζης Ε. (2005), “Η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα”, στο Κοκκώσης Χ., Ψυχάρης Ι., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, σελ. 147-168
 5. Ψυχάρης Γ., Γεωργαντάς Η. (2004), “Πολιτικές διαστάσεις της χωρικής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα”, στο Κοντογιώργης Γ., Λάβδας Κ., Μενδρινού Μ., Χρυσοχόου Δ. (επιμ.) Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας 1974-2004, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 92-118
 6. Γεωργαντάς Η., Ψυχάρης Γ. (2004), “Αναδιαρθρώσεις του χωρικού μοντέλου εξουσίας στην μεταπολιτευτική Ελλάδα”, στο Κοντογιώργης Γ., Λάβδας Κ., Μενδρινού Μ., Χρυσοχόου Δ. (επιμ.) Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας 1974-2004, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 75-91
 7. Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., Καλλιώρας Δ. (2004), “Περιφερειακά πρότυπα ανάπτυξης ΧΚΑΕ-10”, στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, σελ. 213-233
 8. Ψυχάρης Ι. (2003), “Η ελληνική περιφερειακή πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1981-2001”, στο Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα 1980-2001, 9o Επιστημονικό Συνέδριο, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Αθήνα
 9. Αραβώσης Κ., Καρύδης Β., Ψυχάρης Ι. (2003), “Παρουσίαση μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης και εφαρμογής της στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων περιβάλλοντος”, Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Protection, HELECO, σελ. 445-454
 10. Psycharis I., Chronopoulos G. (2002), ‘Water resources management as a crucial tool for regional economic development’, Protection and Restoration of the Environment, Proceedings of an International Conference, Skiathos
 11. Γεωργαντάς Η., Ψυχάρης Ι. (1999), “Νέες μορφές περιφερειακής διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων πόρων: πολιτικοί μετασχηματισμοί του χωρικού μοντέλου εξουσίας”, στο Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σημερινή Ελλάδα, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Αθήνα
 12. Ψυχάρης Ι. (1998), "Η αξιολόγηση ως βασική συνιστώσα του προγραμματισμού για την οικονομική ανάπτυξη", Εναρκτήρια ομιλία, στο Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: Μέσα, Μέθοδοι, Τεχνικές, Ειδικό Συνέδριο, ΥΠΕΘΟ-ΣΕΠ
 13. Ψυχάρης Ι. (1996), “Δημόσιες επενδύσεις και δημοσιονομική εξισορρόπηση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ", στο Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία και Περιβάλλον στο Πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, Σ.Ε.Π. και ΤΟΠΟΣ, Αθήνα
 14. Ψυχάρης Ι. (1995), “Ευρωπαϊκή συνοχή και βαλκανική κοινοτική πολιτική: ο ρόλος της Ελλάδας’’, στο Παραμεθόριες Περιοχές - Ανάπτυξη, Δημιουργία Απασχόλησης, Διασυνοριακή Συνεργασία, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα
 15. Ψυχάρης Ι., Παπαδάκη Ο. (1995), “Η περιφερειακή πολιτική στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης”, στο Κουτσόπουλος K. (επ.), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, Ε.Μ.Π., Αθήνα
 16. Ψυχάρης Ι. (1991), “Έλεγχος και ερμηνεία των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα: 1976-87”, στο Οι Λειτουργίες του Κράτους σε Περίοδο Κρίσης: Θεωρία και Ελληνική Εμπειρία, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα

Πανεπιστημιακά συγγράμματα

 1. Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Ι. (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 480

Συν-επιμέλεια σε ξενόγλωσσες συλλογικές εκδόσεις με εισαγωγή

 1. Psycharis Y. and Skayannis P., (2008), (eds) The Context, Dynamics and Planning of Urban Development: a selection of papers, University of Thessaly Press
 2. Coccossis H., Psycharis Y. (2008), (eds) Regional Analysis and Policy: the Greek experience, Springer, Contributions to Economics Series
 3. Coccossis H., Psycharis Y. (2007), (eds) ERSA 2006 Conference Proceedings: A Selection of Papers, European Regional Science Association, Greek Section
 4. Deffner A., Konstadakopulos D and Psycharis Y. (2003) (eds) Culture and Regional Economic Development in Europe: Cultural, Political and Social Perspectives, Volos: University of Thessaly Press
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως βασικός ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

2010 «Επιδράσεις που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν στην ελληνική οικονομία η Πολιτική της Οικονομικής Κοινωνικής Συνοχής, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ». ΕΛΙΑΜΕΠ κατόπιν ανάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Εμπειρογνώμων ομάδας μελέτης: Αν. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2010 Η Περιφερειακή Διάσταση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Εμπειρογνώμων ομάδας μελέτης: Αν. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2009 The 22nd ERSA / 4th PREPARE Summer School, Marie Curie Programme, ‘Regional Growth Models: Advances in Theory, Methodology and Empirical Analysis’, 3-12 July 2009, Volos Greece, Επιστημονικός Συντονιστής: Επ. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2007 Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Νομαρχίας Μαγνησίας «Ανατολική Ακτή» (Global grants)Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2006

“Συνέδριο ERSA 2006”. 46th Congress of the European Regional Science Association. “Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Ι. Ψυχάρης

2006 “Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Νομαρχίας Αθηνών”. Νομαρχία Αθηνών. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Καθ. Μ. Αγγελίδης, ΕΜΠ και Αν. Καθ. Π. Σκάγιαννης, ΠΘ
2005 DYNREG – Dynaic Regions in Knowledge – Driven Global Economy: Lessons Learnt and Policy Implications for the EU (2006-2007). European Commission, 6th Framework Programme: Διάρκεια προγράμματος 36 μήνες. Coordinator: The Economic and Social Research Institute, Ireland
2005 Priority European Programme in Advanced Regional Economics“ (PREPARE), Marie Curie Series of Conferences, Contract Number: MSCF-CT-2005-029619. Coordinator: Vienna University of Economics and Business Administration
2005 “Οι δημόσιες επενδύσεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ . Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2005 “Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βόλου” . Δήμος Βόλου . Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Πετράκος
2005 Green Keys: a key for sustainable development”. European Commission, INTERREG III B CADSES. Διάρκεια προγράμματος 36 μήνες. Coordinator: Leibniz Institute of Ecological and Regional Development
2005 “Περιφερειακές συγκλίσεις και αποκλίσεις στην Ελλάδα και στην διευρυμένη Ευρώπη: Αξιολόγηση οικονομικών τάσεων και σχεδιασμός πολιτικών συνοχής και ανάπτυξης”. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιστημονικός υπεύθυνος Επ. Καθ. Ι. Ψυχάρης
2005 “Μελέτη αναμόρφωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος Λέκτορας Γ. Μιχαηλίδης
2004 Regional Statistics improvement and assessment of the quality of the statistical data”, Sofia – Bulgaria, EuropeAid/116362/D/SV/BG. Key expert in Regional Policy
2004 “Αναπτυξιακό πρόγραμμα Νομού Μαγνησίας”, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Πετράκος
2003 Regional Integration and Metropolitan Development in South East Europe (RIMED)”, EU program INTERREG III B CADSES. Διάρκεια προγράμματος 30 μήνες από 01/01/2003-30/06/2005. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, SEED. Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Πετράκος
2002 ATHENS METROPOLITAN REGIONAL REVIEW. Background Report for the elaboration of “Athens Metropolitan Regional Review” a special study by the Organization for Economic Cooperation and Development/ Territorial Development Service (OECD/TDS). (Ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΟΡΣΑ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Χ. Κοκκώσης
2002 “Χωρικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις του προγράμματος Ελλάδα 2004” (Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων), Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων, Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Πετράκος
2002 “Masterplan Δήμου Λάρισας” (Δήμος Λάρισας). Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Γ. Πετράκος
2002 “Αναπτυξιακή μελέτη Αγχιάλου” (Δήμος Αγχιάλου). Επιστημονικός υπεύθυνος Αν. Καθ. Α. Κότιος
2001 “Προσφορά – ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ” (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.) Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Δ. Οικονόμου
2001 “Προμελέτη σκοπιμότητας και αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου για μετατροπή παλαιού κτιρίου επεξεργασίας ελαιών στην Ιτέα σε συνεδριακό κέντρο” Ανάθεση από ιδιώτη.
2001 “Δημιουργία webserver ΕΥΠ URBAN Δραπετσώνας Κερατσινίου”, (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΑΝΔΗΠ -Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά), Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Π. Γετίμης
2000 “Διαθέσιμες πηγές και συγκέντρωση δεδομένων για την προσφορά και ζήτηση εργασίας αποφοίτων ΑΕΙ” (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΙΕ) Επιστημονικοί υπεύθυνοι Καθ. Δ. Οικονόμου, Δρ. Π. Πλαγεράς
1998 "Περιφερειακή κατανομή και περιφερειακές επιπτώσεις των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα", (Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου), Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Μ. Λαμπρινίδης
1996 "Ειδική αξιολόγηση και επιστημονική στήριξη των προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (RICA)", (Υπουργείο Γεωργίας), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Κ. Τσιμπούκας
1995 “Διαμόρφωση στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο”, (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Π. Λουκάκης
1994 "Μελέτη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των μειονεκτούντων περιοχών νησιών του επαρχείου Νάξου", (Υπουργείο Αιγαίου), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Π. Λουκάκης
1994 "Οικονομοτεχνική ανάλυση και τεκμηρίωση μέτρων ετήσιας έκθεσης ΜΟΠ Κρήτης", (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), INFOGROUP

 

Αρχή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κριτής επιστημονικών άρθρων στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 • URBAN STUDIES,
 • EUROPEAN PLANNING STUDIES,
 • ENVIRONMENT AND PLANNING C,
 • REGIONAL STUDIES,
 • SPATIAL ECONOMIC ANALYSIS

Κριτής επιστημονικών άρθρων στα περιοδικά ΤΟΠΟΣ, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών ΤΟΠΟΣ και ΑΕΙΧΩΡΟΣ.

Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA)
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος της European Regional Science Association (ERSA)
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (EOC) και του Συμβουλίου (ERSAC) της ERSA
Μέλος της Regional Studies Association (R.S.A.)

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό