Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Κωδικός Αριθμός: 800001
Εξάμηνο Σπουδών: Α'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 • Η χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων - Η ανάλυση της μεταβλητής του χώρου - Η επίδραση του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά.
 • Η οικονομική του χώρου - Η περιφερειακή οικονομική.
 • Το περιφερειακό πρόβλημα και η ανάγκη αντιμετώπισής του.
 • Θεωρητική διερεύνηση του περιφερειακού προβλήματος.
 • Η οικονομική περιφέρεια.
 • Τα συστήματα ταξινόμησης των περιφερειών - Μορφές περιφερειών.
 • Οι περιφέρειες προγραμματισμού - Περιφερειακή διοικητική οργάνωση και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Οι θεωρίες χωροθέτησης και επιλογής του τόπου εγκατάστασης.
 • Η πρακτική της επιλογής του τόπου εγκατάστασης.
 • Οι θεωρίες χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Η ανάλυση του περιφερειακού εισοδήματος.
 • Οι θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης και μεγέθυνσης.
 • Τα μοντέλα της περιφερειακής ανάπτυξης - Πολική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
 • Η περιφερειακή πολιτική - Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο, τους σκοπούς και τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής, καθώς και στην ελληνική περιφερειακή πολιτική.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Νικ. Ι. Κόνσολας, 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Α εξάμηνο