Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800003
Εξάμηνο Σπουδών: Α'
Διδάσκοντες: Επικ. Καθηγητής Ζ. Μαθάς-Δεμαθάς,
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στο μάθημα επιχειρείται μια συνοπτική αλλά συστηματική Εισαγωγή σε επιλεγμένα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (Οικονομικής Θεωρίας).

Ο σκοπός του μαθήματος συνίσταται στην εξοικείωση του εφοδιασμένου με τις βασικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο από τη μέση εκπαίδευση φοιτητή με ορισμένες έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας καθώς και με τις σχέσεις που αποτελούν τη βάση των συγκεκριμένων εννοιών.
Συγκεκριμένα αναπτύσσονται ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας, στη μέθοδό της και στη συγκρότησή της σε επιστήμη, τα εξής:

 1. Η παραγωγή ως τεχνική και ως κοινωνική διαδικασία, οι ανάγκες και η κατανάλωση ως διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών αυτών, η αγορά ως τόπος και ως διαδικασία συναλλαγής, οι τρόποι επίλυσης των ζητημάτων παραγωγής και διανομής μέσα από την αγορά, αλλά και σε μία μη συναλλακτική οικονομία (φυσική οικονομία).
  Στη συνέχεια αναπτύσσεται το οικονομικό κύκλωμα με δύο πόλους την επιχείρηση και το νοικοκυριό και τις μεταξύ τους σχέσεις.
  Το κύκλωμα αυτό σταδιακά διευρύνεται με την εισαγωγή στην οικονομική διαδικασία του κράτους, του «εξωτερικού» και, ενδεχομένως, εξειδικευμένων τύπων επιχειρήσεων.
  Ο προβληματισμός του πρώτου μέρους ολοκληρώνεται με την διερεύνηση της διαδικασίας αναπαραγωγής του συστήματος και την εισαγωγή των εννοιών της αποταμίευσης και επένδυσης.
 2. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται η προσφορά και η ζήτηση ως σχέσεις τιμής και ποσότητας και διερευνάται η ισορροπία καθώς και συγκεκριμένες μορφές της αγοράς.
 3. Μια ενότητα αποτελούν οι δείκτες παρακολούθησης της μεταβολής των οικονομικών μεγεθών (στατιστικοί δείκτες), καθώς και οι δείκτες που διερευνούν τη μεταβολή των εξαρτημένων μεταβλητών ως συνέπεια της μεταβολής της ανεξάρτητης μεταβλητής (παράγωγος και ελαστικός).
 4. Η διερεύνηση του χρήματος (ρόλος, μορφή, μηχανισμοί ελέγχου της ποσότητας) της πίστης και των τραπεζών αποτελεί ένα άλλο προς συζήτηση θέμα.
 5. Η θεώρηση κινείται, στη συνέχεια, προς τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας, αφού επανατοποθετηθεί η σχέση του μέρους με το όλο κατά τη θεώρηση κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών. Εισάγονται και αναπτύσσονται οι έννοιες, καθώς και απλές μεταξύ τους σχέσεις, εισόδημα, κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση, ορισμένα μεγέθη που συνδέονται με την κρατική οικονομική δραστηριότητα καθώς και με τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις.
 6. Στο τέλος της προσέγγισης τίθεται το ζήτημα της κατάληξης των διαδικασιών της αγοράς, της οικονομικής ή κοινωνικής αποδοχής των αποτελεσμάτων αυτών και της ανάγκης άσκησης οικονομικής πολιτικής, και αναπτύσσονται, σε πρώτη προσέγγιση, τα μέσα (θεσμικά και οικονομικά) και οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής (σταθερότητα, ανάπτυξη, απασχόληση).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

MANKIW, G.N. 2001, «Αρχές της Οικονομικής», τόμος Α΄ και τόμος Β΄, Τυποθήτω, Γιώργος Δαρδανός

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Α εξάμηνο