Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Κωδικός Αριθμός: 800004
Εξάμηνο Σπουδών: Α'
Διδάσκων: Καθηγητής Σ.Κ. Ρίτσαρντσον
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Ταξινόμηση των αριθμητικών δεδομένων.
  2. Παράμετροι κεντρικής θέσης και τάσης.
  3. Παράμετροι διασποράς.
  4. Συσχέτιση και εξάρτηση.
  5. Αριθμοδείκτες.
  6. Χρονολογικές σειρές.
  7. Στοιχεία δειγματοληψίας.
  8. Μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Σ-Κ. ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ – Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ: «Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστήμη» Σημειώσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Α εξάμηνο