Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
MAΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κωδικός Αριθμός: 800005
Εξάμηνο Σπουδών: Α'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Τασόπουλος
Λέκτορας Α. Μιμής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Βασικές έννοιες (Κ7)
  Συναρτήσεις
  Θεώρημα Taylor - γεωμετρική ερμηνεία
  Μετρική - Νδιάστατη σφαίρα - ανοικτά σύνολα - περιοχή
  Όρια - συνέχεια
  Παράγωγος - μερικές παράγωγοι
  Ολοκλήρωμα
 2. Διανύσματα (Κ1)
  Ορισμοί - Καρτεσιανές συντεταγμένες - ιδιότητες
  Πράξεις διανυσμάτων - πολλαπλασιασμός διανύσματος με πίνακα
  Μετρικές - εσωτερικό γινόμενο - μοναδιαίο διάνυσμα
  Διανυσματική βάση - ανεξάρτητα διανύσματα
 3. Πίνακες (Κ1)
  Ορισμοί - πράξεις - ισότης - ειδικές μορφές πινάκων
  Ορίζουσα - χαρακτηριστικά διανύσματα - δύναμη - ίχνος
 4. Γραμμικά συστήματα (Κ2)
  Μέθοδος αντιστροφής πινάκων - Επαναληπτικές μέθοδοι
  Σύγκλιση επαναληπτικών μεθόδων - Διερεύνηση
 5. Θεωρία Μεγίστων και Ελαχίστων (Κ3)
  Ορισμοί τοπικών ακροτάτων – Αναγκαίες και ικανές συνθήκες
  Γραμμικά - μη γραμμικά προβλήματα - χωρίς περιορισμούς - με περιορισμούς
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: «Γραμμική Άλγεβρα και μη Γραμμικός Προγραμματισμός» Eκδόσεις Σταμούλη.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Α εξάμηνο