Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800028
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Ράνος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα είναι εισαγωγή στην σύγχρονη συζήτηση Μονεταριστών, Κεϋνσιανών, Νέων Κλασικών και Νεοκεϋνσιανών σχετικά με τη φύση της Νομισματικής Θεωρίας και τη διαμόρφωση και αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής.

  1. Εισαγωγή στα μαθηματικά υποδείγματα νομισματικής θεωρίας και πολιτικής. Γενικές έννοιες.
  2. Η Κεϋνσιανή παράδοση.
  3. Μονεταριστές.
  4. Νέα κλασική θεωρία.
  5. Νεοκεϋνσιανή θεωρία.
  6. Υποδείγματα ΙS-LM και αθροιστική ζήτησης-προσφοράς με παραμετρική εξειδίκευση των τεσσάρων παραπάνω τάσεων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Κ. ΡΑΝΟΣ: «Νομισματική Θεωρία», Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο