Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ II
Κωδικός Αριθμός: 800076
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Σχολές Οικονομικής Σκέψης I» του 4ου εξαμήνου και ασχολείται με θέματα της Μαρξιστικής σκέψης. Την ύλη συγκροτούν δύο αλληλένδετες ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν :

  1. Συμπυκνωμένη κριτική παρουσίαση του ιστορικού υλισμού και
  2. Συνοπτική έκθεση της οικονομικής θεωρίας και του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής του Κάρλ Μαρξ. Ακολουθεί αναλυτικό διάγραμμα των παραδόσεων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διανέμονται φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπονούνται μικρές ατομικές εργασίες. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται γραπτές και με ελεύθερη χρήση βιβλίων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Paul Sweezy: «Η Θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης», Gutenberg (2004).
Marta Harnecker «Στοιχειώδεις Έννοιες του Ιστορικού Υλισμού» Εκδόσεις Παπαζήση (1975).

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο