Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKONOMIKH IΣΤΟΡΙΑ TΩN ΠOΛEΩN KAI TΩN ΠEPIΦEPEIΩN
Κωδικός Αριθμός: 800024
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των κοινών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στις Ελληνικές πόλεις του 19ου και του 20ου αιώνα και η διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων που αφορούν τη σύγχρονη Ελληνική Ιστοριογραφία.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη : «Ιστορία των Ελληνικών Πόλεων» Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.
Jean - Luc Pinol «Ο κόσμος των πόλεων τον 19 ο αιώνα» Εκδόσεις Πλέθρον 2000

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο