Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800029
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Μέτρηση Περιφερειακών Ανισοτήτων.
  Μέτρα Διασποράς
  Μέτρα Συγκέντρωσης
  Σταθμισμένα Μέτρα (Gini, Williamson, Theil)
 2. Εξειδίκευση Περιφερειών
  Συντελεστής Συμμετοχής (Location Quotient)
  Συντελεστής Ειδίκευσης
  Συντελεστής Εγκατάστασης
  Συντελεστής Χωρικής Αλληλεξάρτησης
 3. Πολλαπλασιαστές Οικονομικής Βάσης
 4. Οριοθέτηση Περιφερειών.
  Ομοιογενείς Περιφέρειες: Σταθμισμένοι Αριθμοδείκτες
  - Παραγοντική Ανάλυση
  Πολιτικές Περιφέρειες: Αλγόριθμος Μέγιστης Ροής
  - Μοντέλα Βαρύτητας
  - Μοντέλα Εισροών Εκροών
 5. Κλαδική-Χωρική Ανάλυση
  Ανάλυση Απόκλισης-Συμμετοχής (Shift-Share Analysis)
  Ταξινόμηση Περιφερειών
  Επιλογή Μέτρων Παρέμβασης
  Αξιολόγηση Πολιτικών
 6. Βασικά Περιφερειακά Μεγέθη και Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα.
  Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά Νομών
  Αναπτυξιακές Δυνατότητες
  Περιφερειακές Ανισότητες
  Αναπτυξιακό Μοντέλο
 7. Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης», Eκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 1995.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο