Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800030
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκοντες: Επικ. Καθηγητής Κ. Μπίθας
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τη σύγχρονη θεωρητική υποδομή που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο των μεταφορών σε συσχετισμό με την περιφερειακή ανάπτυξη.

 1. Θεωρητική Υποδομή
  Απλό υπόδειγμα αριστοποίησης.
  Έννοια και σχέσεις κοινωνικού ιδιωτικού κόστους και ωφέλειας. Καμπύλες κόστους.
  Θεωρία τιμών-Μέθοδοι τιμολόγησης.
  Ανάλυση κόστους ωφελειών.
  Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.
  Λόγοι και μέθοδοι κρατικής παρέμβασης και ρύθμισης.
 2. Οικονομική ανάλυση των μεταφορών
  Αερομεταφορές, οδικές μεταφορές, σιδηρόδρομοι, ναυσιπλοΐα, αγωγοί ενέργειας.
 3. Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
  Δημόσιες επενδύσεις και επενδυτική πολιτική ως μέσο περιφερειακής ανάπτυξης.
  Πολιτική τιμών.
  Παρεμβατική και ρυθμιστική πολιτική ως μέσο περιφερειακής ανάπτυξης.
  Ελληνική πολιτική μεταφορών τα τελευταία 20 χρόνια.
  Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Οικονομική των Μεταφορών, Εκδόσεις Σταμούλη.
Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ: «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών», Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο