Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKONOMIKH ANA ΠΤΥΞΗ Ι
Κωδικός Αριθμός: 800017
Εξάμηνο Σπουδών: Γ'
Διδάσκων: Λέκτορας Χ. Στοφόρος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της ανάπτυξης. ΑΕΠ και άλλοι δείκτες.
  2. Θεσμοί και λειτουργίες της ελεύθερης αγοράς.
  3. Κεντρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Οι κλασικές θεωρίες ανάπτυξης (A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill και K. Marx.
  4. Η νεοκλασική παράδοση. Η θεωρία των σταδίων του Rostow. Η θεωρία του Schumpeter.
  5. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης: το υπόδειγμα Harrod-Dommar, του Kaldor και το νεοκλασικό υπόδειγμα.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Π. ΡΕΠΠΑΣ, 1991, «Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Στρατηγικές», Β΄ έκδοση, Τόμος Α, εκδόσεις Παπαζήση 2002.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Γ εξάμηνο