Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800032
Εξάμηνο Σπουδών: Γ'
Διδάσκων: Καθηγητής Θ. Παλάσκας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η παρουσίαση, επεξήγηση και εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων για τη μέτρηση και ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας.

Οι αρχές ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης διδάσκονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο (που αντιστοιχούν στους δύο τόμους των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων που διανέμονται), και ταξινομούνται σε τέσσερεις ενότητες:

ENOTHTEΣ:

 1. Kεφάλαια 1-3
  Έννοιες των κλίσεων, των ελαστικοτήτων και της ισορροπίας της ελεύθερης, ή και με παρεμβάσεις, αγοράς με την εφαρμογή γραμμικών και μη εξισώσεων και συστημάτων εξισώσεων.
 2. Kεφάλαια 4-8
  Oριακή ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων.
  Έννοιες των καμπυλόγραμμων εξισώσεων & των τεχνικών παραγώγισης.
 3. Kεφάλαιο 9
  Aρχές της ολοκλήρωσης (χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση και ανάλυση οικονομικών μεγεθών, όπως του πλεονάσματος του παραγωγού και του καταναλωτή, που προκύπτουν από μεταβολές στην αγορά που μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών και παρεμβάσεων).
 4. Kεφάλαια 10 και 11. Kατάλληλες ποσοτικές τεχνικές:
  Eξισώσεις διαφορών (για την κατανόηση, μέτρηση και ανάλυση των δυναμικών οικονομικών σχέσεων, όπως του «ιστού της αράχνης» και των δυναμικών προτύπων με / και χωρίς αποθέματα).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 1999, «Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Κριτική.
Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, 2001, «Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης: Εφαρμογές», Εκδόσεις Κριτική.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Γ εξάμηνο