Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Κωδικός Αριθμός: 800066
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκουσες: Λέκτορας Ζ. Φωτιάδη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Παρουσίαση των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών που αναπτύσσουν δραστηριότητα και στον πολιτιστικό τομέα (Ουνέσκο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ενωση, μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί): ιστορικό, σκοποί, διάρθρωση, πεδία δράσης.
  2. Ανάλυση των κύριων πεδίων πολιτιστικής δράσης των Διεθνών Οργανισμών.
    α. Πολιτιστική ανάπτυξη. Οι διασκέψεις και τα προγράμματα της Ουνέσκο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου στην προώθηση των πολιτιστικών θεμάτων. Η σημασία του άρθρου 128 της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Κοινοτικά πολιτιστικά προγράμματα.
    β. Πολιτιστική κληρονομιά. Οι διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις. Η συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανισμών. Τα προγράμματα διάσωσης της κληρονομιάς. Το πρόβλημα της διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
    γ. Οπτικοακουστικά μέσα. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών στην παραγωγή και τη διάδοση ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA.
  3. Η ελληνική εξωτερική πολιτική.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. ΚΟΝΣΟΛΑ: «Η Πολιτιστική Δράση των Διεθνών Οργανισμών», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.
Θ. ΚΟΝΣΟΛΑ, 1995, «Η Διεθνής Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Eκδόσεις Παπαζήση.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο