Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός: 800067
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Επίκουρος καθηγήτρια Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη
Επίκουρος Καθηγητής Α. Ροβολής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Η πολιτική και διαχείριση της γης και της κατοικίας. Τα βασικά ζητήματα που θα αναλυθούν είναι:

  1. Tο ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν την κατάτμηση της γης.
    - Oι τιμές της γης και ειδικά της αστικής γης.
    - H προσφορά και η ζήτηση της κατοικίας.
    - Tο χρηματοπιστωτικό κύκλωμα της παραγωγής κατοικίας
    - Oι φορείς στεγαστικής πολιτικής και οι δραστηριότητές τους.
  2. Διαρθρωτικά προβλήματα και αδυναμίες της διαχείρισης της γης και της κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς και προσπάθειες μεταρρύθμισης των ασκούμενων πολιτικών.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ: «Πολιτική γης και κατοικίας», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο