Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
XΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800071
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκουσες: Επίκουρη Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη,
Λέκτορας Ζ. Μολφέτα-Φωτιάδη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Eισαγωγή στις νέες πραγματικότητες που έρχεται να εκφράσει ο παλαιός όρος των Υπηρεσιών. Κυρίως επιχειρείται ο ορισμός και η ταξινόμηση των υπηρεσιών σε κατηγορίες, ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση που ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια.
  2. Iδιαίτεροι παράγοντες που καθορίζουν το κοινωνικό πολιτικό αλλά και το οικονομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τη ζήτηση και προσφορά του τομέα των υπηρεσιών αλλά και τα μοντέλα εγκατάστασής τους.
  3. Nέα μέσα περιφερειακής πολιτικής (τηλεματικής κ.ά.) και η εφαρμογή τους για την παροχή νέων υπηρεσιών. Aναλύεται η σημασία τους για τη γεωγραφία του χώρου.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Λ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ-ΔΡΑΚΑΚΗ: «Χωρική Ανάλυση Υπηρεσιών», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.
Α. ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ «Κρίση και απορύθμιση στην Αγορά Εργασίας», Τόμος ΙΙ Εκδόσεις Τυπωθήτω 2002.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο