Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800072
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος,
Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Γιώτη-Παπαδάκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Η εξέλιξη της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής.

  2. Το θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής.

  3. Φυσικός σχεδιασμός και πολιτική.

  4. Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός. Πρότυπα και πολιτική.

  5. Πολιτικές χωροθέτησης βιομηχανίας, τεχνολογίας και υπηρεσιών.

  6. Οι Ελληνικές περιφέρειες.

  7. Το ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό πλαίσιο της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 1993, «Τα χρηματοδοτικά κίνητρα», Τόμος Α'.
Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 1995,: «Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης» Τόμος Β' .
Α. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο