Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800090
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκων: Kαθηγητής M. Λαμπρινίδης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Θεωρίες της Κατανάλωσης
  Η Συνάρτηση Κατανάλωσης του Κέυνς
  Η Θεωρία της Διαχρονικής Επιλογής του Fisher
  Η Υπόθεση του Μόνιμου Εισοδήματος του Friedman
  Η Υπόθεση του Κύκλου Ζωής του Modigliani
  Εμπειρικές έρευνες
  Επιπτώσεις για τη σταθεροποιητική πολιτική

 2. Θεωρία των Επενδύσεων
  Πάγιες επιχειρηματικές επενδύσεις
  Επενδύσεις σε κατοικίες
  Επενδύσεις σε αποθέματα
  Φόροι και επενδύσεις
  Χρηματιστήριο και επενδύσεις: Ο συντελεστής q του Tobin

 3. Δημόσιο Χρέος και Δημοσιονομικά Ελλείμματα
  Η παραδοσιακή άποψη για το δημόσιο χρέος
  Η νεορικαρντιανή άποψη για το δημόσιο χρέος
  Δημόσιο χρέος: μέγεθος, επιδράσεις στη νομισματική πολιτική, πολιτική διαδικασία και διεθνείς διαστάσεις

 4. Θεωρίες Προσφοράς και Ζήτησης Χρήματος
  Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος
  Συναλλακτική θεωρία της ζήτησης χρήματος: υπόδειγμα Baumol-Tobin
  Θεωρίες χαρτοφυλακίου της ζήτησης χρήματος

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

N. Gregory Mankiw, Μακροοικονομική Θεωρία , Εκδόσεις Gutenberg, τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση, Β΄τόμος
Μ.ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής - Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο