Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε.Ε.
Κωδικός Αριθμός: 800062
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Γιώτη-Παπαδάκη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Λόγοι ασκήσεως περιφερειακής πολιτικής στο επίπεδο της κοινότητας. Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής. Περιφερειακές ανισότητες στο επίπεδο της Κοινότητας.

  • Τα διαρθρωτικά Κοινοτικά όργανα (Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Tαμείο Προσανατολισμού και Eγγυήσεων, Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο, Ευρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων, οι προβλέψεις για το Ευρωπαϊκό Tαμείο Συνοχής).
  • Οι Κοινοτικές παρεμβατικές δράσεις. (Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, τα εθνικά προγράμματα κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα Mεσογειακά Oλοκληρωμένα Προγράμματα, τα Kοινοτικά Πλαίσια Στήριξης).
  • Η ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
  • Οι συνέπειες της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες της Κοινότητας.
  • Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κοινοτικές παρεμβατικές δράσεις μετά το 1993.
  • Οι συνέπειες των κοινοτικών πολιτικών στις περιφέρειες.
  • Το αναπτυξιακό επίπεδο των περιφερειών του Στόχου 1 και οι προοπτικές εξέλιξης τους.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Ο. ΓΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ : «Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Η Οικονομική Γεωγραφία των Περιφερειών του Στόχου 1», Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο