Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κωδικός Αριθμός: 800063
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος ,
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 • Περιφερειακές Ανισότητες
 • Περιφέρειες και Προγραμματισμός
 • Η Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα
 • Το Προγραμματικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Διαρθρωτικά Ταμεία, Στόχοι και Περιοχές Παρέμβασης
  Οδηγός Προγραμματισμού
  Ειδικά Έγγραφα Προγραμματισμού
  Κανονισμοί
 • Αρχές Περιφερειακού Προγραμματισμού
 • Φορείς του Περιφερειακού Προγραμματισμού
  Φορείς Προγραμματισμού
  Αρχές Διαχείρισης, Ελέγχου και Πληρωμών
 • Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδος (2000-2006). Σχέδιο Ανάπτυξης: Γενικό Μέρος, Τομεακό Σκέλος, Περιφερειακό Σκέλος.
 • Περιφερειακό Σκέλος Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006
  Προβλήματα και Προοπτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα
  Στρατηγική Ανάπτυξης των Περιφερειών
  Στρατηγική Ειδικών Κατηγοριών Περιφερειών: Μητροπολιτικά Κέντρα, Ορεινός Χώρος, Νησιωτικός Χώρος.
 • Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
 • Αξιολόγηση και Εφαρμογή των Παρεμβάσεων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ «Περιφερειακός Προγραμματισμός» Εκδόσεις Παπαζήση .

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο