Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κωδικός Αριθμός: 800044
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Καθηγητής Κ.Γ. Αθανασόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης. Ιστορική εξέλιξη. Οι διοικητικές περιφέρειες της επικράτειας. Περιφερειακή οργάνωση γενικής αρμοδιότητας. Περιφερειακή οργάνωση ειδικών κλάδων. Ο θεσμός της περιφέρειας: Ελλάδα: Αλλες χώρες: Γαλλία, Ιταλία κ.λπ.
  2. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης: Σύστημα αυτοδιοίκησης. Έννοια, διακρίσεις. Ιστορική εξέλιξη. Διοικητική και πολιτική πτυχή της Τ.Α. Πρωτοβάθμια. Δευτεροβάθμια Τ.Α. Ρυθμίσεις για σύσταση, κατάργηση, αρχές, περιουσία, πόρους, δανειοδότηση, αρμοδιότητες, υπαλλήλους, εκτέλεση έργων, επενδυτικές δραστηριότητες, αναπτυξιακές εταιρίες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνδέσμους ΟΤΑ. Εφαρμογές Τ.Α. στην Ελλάδα, άλλες χώρες. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο α) Ελλάδα, β) Άλλες χώρες, γ) Ρυθμίσεις διεθνών οργανισμών. Ο Ευρωπαϊκός χάρτης της Τ.Α.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Κ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: «Περιφερειακή Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση» Τόμος Α' 1996, Τόμος Β' 1995.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο