Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800051
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκουσα: Λέκτορας Ι. Κεραμίδου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο