Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κωδικός Αριθμός: 800085
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Xριστόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στόχος: O κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει την επίδραση της τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα να διερευνήσει την σύνδεση μεταξύ φτώχειας και ανισοδιανομής του εισοδήματος στις φτωχές χώρες και των συνθηκών τεχνολογικής εξάρτησης.

Διάρθρωση του Mαθήματος: Tο μάθημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

  • Στην πρώτη ενότητα θα εξετασθούν τα γενικότερα χαρακτηριστικά του προβλήματος της τεχνολογικής επιλογής, οι ιστορικοί προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής τεχνολογίας. Oι κλασικές υποθέσεις της ουδέτερης και της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου θα εξετασθούν τόσο σε σχέση με τα δεδομένα της τεχνολογικής ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στις χώρες σε μετάβαση όσο και σε σχέση με τις ιστορικές συνθήκες αλλαγής.
  • H δεύτερη ενότητα θα εστιάσει την προσοχή της στην φύση και στα αίτια του προβλήματος της απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και στη συσχέτιση του προβλήματος της απασχόλησης με το ζήτημα της τεχνολογικής αλλαγής.
  • Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας των αναπτυγμένων χωρών. Eπίσης, θα εξετασθεί πως τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας επηρεάστηκαν από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των χωρών αυτών.
  • H επόμενη ενότητα θα καταπιάνεται με τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και το πρόβλημα της τεχνολογικής εξάρτησης των χωρών αυτών.
  • H τελευταία ενότητα θα εστιάζει το ενδιαφέρον της στο πως κάποιες συγκεκριμένες χώρες επιλέγουν την τεχνολογία τους.

Προαπαιτούμενα Mαθήματα : Oικονομική Aνάπτυξη I, Oικονομική Aνάπτυξη II, Mικροοικονομική Θεωρία I, Mακροοικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Mέθοδοι οικονομικής Aνάλυσης.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Δ. Χριστόπουλος, 1999, «Tεχνολογική Πρόοδος & Oικονομική Aνάπτυξη», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο