Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 8010000
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσοντες: Καθηγητής Π. Γετίμης,
Λέκτορας Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο