Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικός Αριθμός: 800040
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Ψυχάρης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Eισαγωγή στη χρήση οικονομικών κυρίως υποδειγμάτων στην περιφερειακή ανάλυση. Έμφαση δίνεται στη χρήση υποδειγμάτων που προσφέρονται για εμπειρική ανάλυση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση και ανάλυση περιφερειακής και διαπεριφερειακής πολιτικής.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Υποδείγματα προσομείωσης.
  2. Οικονομετρικά υποδείγματα για περιφερειακή ανάλυση.
  3. Ενδοκλαδικά και ενδοπεριφερειακά υποδείγματα εισροών-εκροών.
  4. Υποδείγματα ροής κεφαλαίων και υποδείγματα πολλαπλασιαστών.
  5. Ανάλυση κόστους-ωφελιμότητας.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Κ. ΡΑΝΟΣ : «Μοντέλα Περιφερειακής Ανάλυσης», Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Κ. ΡΑΝΟΣ : «Διαπεριφερειακές Ανταλλαγές», Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο