Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κωδικός Αριθμός: 800041
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκοντες: Eπίκουρος Kαθηγητής Δ. Παπαϊωάννου,
Επίκουρος Καθηγητής K. Mπίθας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Εξωτερικότητες, περιβάλλον και οικολογία.
 2. Περιφερειακές διαστάσεις περιβαλλοντικής πολιτικής.
 3. Περιβαλλοντικές επιδράσεις φυσικών πόρων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.
 4. Περιφερειακά συστήματα περιβαλλοντικής ποιότητας και ισορροπίας.
 5. Περιφερειακά πληροφορικά συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.
 6. Αναπτυξιακές όψεις της περιφερειακής περιβαλλοντικής πολιτικής.
 7. Περιφερειακά υποδείγματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον.
 8. Διεθνείς διαστάσεις πολιτικής περιβάλλοντος.
 9. Άριστο επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος.
 10. Οικονομικά μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 11. Διοικητικά μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 12. Βιώσιμη Ανάπτυξη.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Φάκελλος σημειώσεων.
Κ. ΜΠΙΘΑΣ, 2001, «Βιώσιμες Πόλεις. Θεωρία – Πολιτική», Εκδόσεις Τυπωθήτω.
Κ. ΜΠΙΘΑΣ: «Οικονομική Θεώρηση της Περιβαλλοντικής Προστασίας», Τυπωθήτω.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο