Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800043
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
Μέρος Ι - Εισαγωγή και Επισκόπηση
 • Εισαγωγή
 • Η Διαχείριση της Παγκόσμιας Οικονομίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: Το Θεσμικό Πλαίσιο

Eισαγωγή στο αντικείμενο της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, στα σημαντικότερα θέματα και στις βασικές θεωρητικές προοπτικές της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.
Επισκόπηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εισαγωγή στο μεταπολεμικό θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στις τρεις βασικές θεματικές: τις σχέσεις Βορρά-Βορρά, τις σχέσεις Βορρά-Νότου και την παγκοσμιοποίηση.

Μέρος ΙΙ - Θεωρητικές Προσεγγίσεις

 • Η Προσέγγιση του Ρεαλισμού
 • Η Προσέγγιση του Φιλελευθερισμού
 • Η Προσέγγιση του Ιστορικού Δομισμού
Μελέτη των βασικών υποθέσεων και της ιστορικής εξέλιξης των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.

Μέρος ΙΙΙ - Θεματικά Πεδία

 • Οι Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Το Εξωτερικό Χρέος και οι Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις
 • Οι Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Η Περιφερειακότητα και το Παγκόσμιο Εμπορικό Καθεστώς
 • Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή
 • Η Διεθνής Ανάπτυξη

Οι νομισματικές σχέσεις, το εξωτερικό χρέος και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, το παγκόσμιο εμπόριο, η περιφερειακότητα του εμπορίου, οι πολυεθνικές εταιρείες και η διεθνής ανάπτυξη.

Μέρος IV - Συμπερασματικά Σχόλια

 • Οι Σύγχρονες Τάσεις στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία
  • Παγκοσμιοποίηση
  • Σχέσεις Βορρά-Βορρά
  • Σχέσεις Βορρά-Νότο

Προσπάθεια σύνδεσης Θεωρίας & Πράξης μέσα από τις τρεις βασικές θεματικές: τις σχέσεις Βορρά-Βορρά, τις σχέσεις Βορρά-Νότου και την παγκοσμιοποίηση

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
 • THEODORE H. COHN « Διεθνής Πολιτική Οικονομία» εκδ. Gutemberg 2009
 • ROBERT GILPIN « Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων» Τόμος Ι εκδ. Gutemberg 1995
 • ROBERT GILPIN « Η πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού. Η Παγκόσμια Οικονομία τον 21οαιώνα» εκδ. Ποιότητα- 2002
 • Φάκελλος άρθρων και σημειώσεων.
Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο