Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
KΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ – ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Κωδικός Αριθμός: 800060
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη,
Επίκουρος Καθηγητής Α. Καραγάνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Σημασία των χρηματιστηριακών – οικονομικών επενδύσεων.
  2. Κινητές αξίες – αγορές κεφαλαίου – κεφαλαιαγορά.
  3. Χρηματιστηριακή αγορά – χρηματαγορά – προθεσμιακή αγορά.
  4. Αρχές λειτουργίας χρηματιστηρίου – χρηματιστηριακά μέλη.
  5. Χρηματιστηριακές διαδικασίες και συναλλαγές.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Μ. ΣΑΛΛΑΣ: «Κεφαλαιαγορά – Χρηματιστηριακή Αγορά».

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο