Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠEPIΦEPEIAKH ANAΠTYΞH KAI YΠOΔOMEΣ
Κωδικός Αριθμός: 800084
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής H. Πλασκοβίτης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στο μάθημα θα διερευνηθεί ο ρόλος των μεγάλων έργων, αλλά και των λοιπών έργων υποδομής στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των επιπτώσεων των έργων υποδομής στην αναπτυξιακή διαδικασία.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Φάκελλος.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο