Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Κωδικός Αριθμός: 800057
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ζ. Μαθάς-Δεμαθάς
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στο μάθημα διερευνώνται οι τάσεις και οι μηχανισμοί που λειτουργούν κατά τρόπο που δεν αντιστοιχεί στον τύπο εξελίξεων που προβάλλει μέσα από τις αναπτυξιακές θεωρίες.

Στο ευρύτερο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τον περιορισμό, μέσα από συγκεκριμένες δυνάμεις της οικονομίας και της κοινωνίας, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της συγκρότησης, διερευνώνται οι κανόνες δράσης των συγκεκριμένων μικρών παραγωγικών μονάδων οι οποίες κινούνται μεταξύ οικονομικού ορθολογισμού και στρατηγικών επιβίωσης.

Σε μια πρώτη προσέγγιση το ζήτημα τίθεται γενικά σε θεωρητικό επίπεδο. Αφετηρία αποτελεί ο νόμος κίνησης του κεφαλαίου και οι μορφές που αυτός προσλαμβάνει ιστορικά κατά την αναπτυξιακή διαδικασία. Στη συνέχεια τίθενται ζητήματα προσδιορισμού των κατηγοριών που θα επιτρέψουν την ανάληψη του ζητήματος σε βάθος, αλλά και της κλίμακας των επιχειρήσεων είτε συνολικά είτε κατά κλάδο.

Στη συνέχεια αναζητούνται ιστορικές ερμηνείες του φαινομένου αυτού, σε σχέση με τις προτάσεις των θεωριών ανάπτυξης.

Η μορφή που προσλαμβάνει ο προβληματισμός στη χώρα μας αποτελεί έναν ακόμα κύκλο ζητημάτων που διερευνώνται. Εκτός από την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναζητούνται οι λόγοι που οδήγησαν στη διαμόρφωσή της, αλλά και στη σχετική σταθερότητα που οι παραγωγικές διαδικασίες μικρής κλίμακας παρουσιάζουν στη χώρα μας, τουλάχιστο μέχρι σήμερα.

Ο προβληματισμός ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση του ζητήματος της μικρής μορφής του τρόπου διαμόρφωσής της, της δυναμικής και της σταθερότητας που αυτή παρουσιάζει σε σχέση με τον τρόπο άσκησης οικονομικής πολιτικής και του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η οικονομία της χώρας.

Το ερώτημα των επιπτώσεων της αγοράς και της οικονομικής πολιτικής στο ζήτημα της μορφής (μεγέθους) των παραγωγικών μονάδων σε σχέση με τους στόχους της οικονομικής πολιτικής, αλλά και σε σχέση με την προσαρμογή των επιχειρήσεων στη διαδικασία αυτή τίθεται στη συνέχεια, ενώ παράλληλα, διερευνώνται και οι λόγοι με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να εξηγηθεί η αντοχή της μορφής αυτής και, μάλιστα, σε μεγάλη χρονική διάρκεια.

Τέλος, επιχειρείται να διερευνηθεί η ιδιαίτερη μορφή, που, ενδεχομένως, παρουσιάζει το πρόβλημα σε μια περίοδο, όπως η σημερινή, κατά την οποία οι εξελίξεις στην αγορά (παγκοσμιοποίηση) οδηγούν σε ένταση του ανταγωνισμού και σε συγκέντρωση, ενώ η οικονομική πολιτική φαίνεται να περιορίζεται σε συγκεκριμένους μόνο τομείς.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

HOSBAWM, E. «Η εποχή των Επαναστάσεων», Έκδοση ΜΙΕΤ.
Φάκελλος με συνοδευτικά κείμενα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο