Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800061
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθηγητής Η. Πλασκοβίτης
Eπίκουρος Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων και έργων περιφερειακής ανάπτυξης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Μέθοδος δικτυωτής ανάλυσης για την αξιολόγηγη επενδύσεων.
  2. Μέθοδοι αξιολόγησης περιφερειακών προγραμμάτων.
    - Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης των περιφερειακών προγραμμάτων.
    - Εισαγωγή στην πολυκριτιριακή ανάλυση.
  3. Οι έννοιες της συνάφειας, της συνέργειας και της συνοχής στη διαδικασία αλληλοσυσχέτισης μέτρων και στόχων του προγράμματος.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Φάκελλος σημειώσεων

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο