Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Κωδικός Αριθμός: 800096
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Κ. Λιάπης (Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Λογιστικό Σχέδιο: Τυπική και ουσιαστική διάρθρωση, περιεχόμενο λογιστικού σχεδίου και σχεδίου λογαριασμών.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ : «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», τεύχος Γ',
ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 1998, «Το Λογιστικό Κύκλωμα και η χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου.
Γ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ, 1998, «Λογιστική Κόστους», Εκδόσεις Σμπίλιας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο