Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800051
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Λέκτορας Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

1. Αστική Ανάπτυξη & Αστικός Προγραμματισμός. (Θεωρίες & Πολιτικές).

  • Iδιοκτησιακό καθεστώς
  • Xρήσεις αστικής γής
  • Oικιστική ανάπτυξη και οικιστική πολιτική

2. Όροι συγκρότησης της πολεοδομικής πολιτικής, οι προσπάθειες αναβάθμισής της και τέλος οι αναπροσαρμογές και τα όρια των μεταρρυθμίσεων.

  • Σύγχρονα θέματα πολεοδομικής και οικιστικής πολιτικής στην Ελλάδα (π.χ. αναπλάσεις, περιβαλλοντική προστασία αστικών κέντρων, οικιστική ανάπτυξη της Αθήνας, πολιτική γης και κατοικίας, κ.ά., ο ρόλος του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αστική ανάπτυξη).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ: «Οικιστική Πολιτική στην Ελλάδα», Εκδόσεις Οδυσσέας, 1989.
Π. ΓΕΤΙΜΗΣ: «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», Πανεπιστημιακές παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο