Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800053
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Καθηγητής Θ. Παλάσκας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα εστιάζεται στο πρώτο συνθετικό του τίτλου και μόνο παραδειγματικά επεκτείνεται σε ζητήματα πολιτικής. Το μαθησιακό υλικό ομαδοποιείται σε δυο μεγάλες ενότητες: τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη.

Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση και στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του γνωστικού αντικειμένου της βιομηχανικής οικονομικής ή της βιομηχανικής οργάνωσης. Όμως το κύριο μέρος της ενότητας αυτής διατίθεται για την παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνισμού και συγκέντρωσης καθώς επίσης και προσεγγίσεων πάνω στη σχέση τεχνολογίας και συγκέντρωσης. Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα περιλαμβάνονται:

 • Ανταγωνισμός και μονοπώλιο στον A. Smith
 • Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στον Μαρξ
 • Ο ανταγωνισμός και η επιχείρηση στον Marshall
 • Νεοαυστριακή σχολή και θεωρία της γνώσης
 • Schumpeter και η θεωρία του τεχνολογικού ανταγωνισμού
 • Τεχνολογία και ανάπτυξη
 • Μέτρηση της τεχνολογικής προόδου
 • Κλαδική δομή και τεχνολογική πρόοδος

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές εμπειρικής εκτίμησης των διαστάσεων δομής συμπεριφοράς και απόδοσης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί το δομικό παράδειγμα, το γνωστό ως «δομή – συμπεριφορά – απόδοση». Τα ειδικότερα θέματα που αναλύονται είναι:

 • Ολική και κλαδική συγκέντρωση
 • Συνθήκες κόστους και οικονομίες κλίμακας
 • Δυνητικός ανταγωνισμός ( εμπόδια εισόδου – εξόδου, θεωρία ανταγωνισιμότητας)
 • Κάθετη ολοκλήρωση και διακλαδική διαφοροποίηση
 • Ολιγοπωλιακή τιμολόγηση
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. ΠΑΚΟΣ : «Κλαδική Οικονομική Ι: Ανταγωνισμός, Συγκέντρωση και Τεχνολογία», Τόμος Α, Εκδόσεις Παπαζήση.
Θ. ΠΑΚΟΣ: «Κλαδική Οικονομική ΙΙ: Βιομηχανική Οργάνωση, Επιχειρηματικές Πολιτικές και Απόδοση», Τόμος Β, Εκδόσεις Παπαζήση.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο