Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800054
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκων: Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  • Εισαγωγή στις Οικονομικές Διακυμάνσεις: Καμπύλη Συναθροιστικής Ζήτησης. Υπόδειγμα ΙS-LM με Μεταβλητό Επίπεδο Τιμών και Καμπύλη Συναθροιστικής Ζήτησης. Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς στη Βραχυχρόνια και τη Μακροχρόνια Περίοδο. Εξωγενείς Διαταραχές στη Συναθροιστική Προσφορά και τη Συναθροιστική Ζήτηση: Επιπτώσεις στο Συναθροιστικό Προϊόν και το Γενικό Επίπεδο Τιμών στη Βραχυχρόνια και τη Μακροχρόνια Περίοδο και Σταθεροποιητική Πολιτική.
  • Συναθροιστική Προσφορά: Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς με Θετική Κλίση: Υποδείγματα Ακαμψίας των Μισθών και Πλάνης του Εργάτη. Αίτια Πληθωρισμού, Σχέση Πληθωρισμού-Ανεργίας και Καμπύλη Phillips. Προσαρμοστικές Προσδοκίες και Πληθωριστική Αδράνεια. Αντιπληθωρισμός και Δείκτης Θυσίας. Ορθολογικές Προσδοκίες και Ανώδυνος Αντιπληθωρισμός.
  • Ανοικτή Οικονομία: Διεθνείς Ροές Αγαθών και Κεφαλαίου. Ρόλος των Καθαρών Εξαγωγών. Καθαρές Ξένες Επενδύσεις και Εμπορικό Ισοζύγιο. Αποταμίευση και Επένδυση στη Μικρή Ανοικτή Οικονομία, Κινητικότητα Κεφαλαίου και Επιτόκιο. Οικονομική Πολιτική και Εμπορικό Ισοζύγιο. Δίδυμα Ελλείμματα. Ονομαστική και Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία (Ορισμοί και Προσδιοριστικοί Παράγοντες), Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Εμπορικό Ισοζύγιο. Οικονομική Πολιτική και Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία. Οικονομική Πολιτική και Εμπορικό Ισοζύγιο. Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου.
  • Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία:Υπόδειγμα Mundell-Fleming. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική στη Μικρή Ανοικτή Οικονομία σε Καθεστώς Κυμαινόμενων και σε Καθεστώς Σταθερών Ισοτιμιών. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Κυμαινόμενων και των Σταθερών Ισοτιμιών. Διαφορές Επιτοκίων. Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου.
  • Σταθεροποιητική Πολιτική: Ενεργή και Απαθής Οικονομική Πολιτική. Χρονικές Υστερήσεις, Προσδοκίες και Σταθεροποιητική Πολιτική. Σταθεροποιητική Πολιτική με Κανόνες και Σταθεροποιητική Πολιτική κατά την Κρίση των Σχεδιαστών της Οικονομικής Πολιτικής. Πολιτικός-Οικονομικός Κύκλος. Χρονική Ασυνέπεια της Οικονομικής Πολιτικής.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

N. Gregory Mankiw, Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση, Τόμοι Α' και Β'.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο