Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παναγιώτης Γετίμης, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Παναγιώτης Γετίμης
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9247450, 210 9248531
e-mail: [email protected]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

 • Γετίμης Π., Καυκαλάς Γρ. (1994) "Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: μεθοδολογία και αξιακό πλαίσιο" ΤΟΠΟΣ, τ.7.
 • Γετίμης Π., Καυκαλάς Γρ., Οικονόμου Δ. (1994) "Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον", ΤΟΠΟΣ, τ.8.
 • Γετίμης Π., (1998) "Δημιουργία Καινοτομικού Εκπαιδευτικού Πακέτου για την Κατάρτιση των Σχεδιαστών Κατάρτισης (Leonardo da Vince Programme 1996-97)", ΤΟΠΟΣ, τ.14.
 • Γετίμη Π., (2000) "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα. Προβλήματα Χρηματοδότησης και Προοπτικές", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, τ.1
 • Γετίμης Π., Ζωντήρος Δ., (2000) "Η κινητικότητα των Πανεπιστημίων: η Διεθνής και η Ελληνική Εμπειρία" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, τ.2
 • Γετίμης Π., Καυκαλάς Γρ., (2001) "Η Επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον", ΤΟΠΟΣ, τ.16.
 • Γετίμης Π., Λαμπριανίδης Λ., (2003) "Τα περιφερειακά Πανεπιστήμια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσα περιφερειακής πολιτικής" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, τ.6
 • Getimis, P. (2003) "Improving EU regional policy by learning from the past in view of enlargement" European Planning Studies, Vol. 11, No 1
 • Getimis P., Grigoriadou D. (2004) "The Europeanization of urban governance in Greece: a dynamic and contradictory process" International Planning Studies

ΒΙΒΛΙΑ:

 • Αραβαντινός Α., Γετίμης Π., Πρωτοψάλτη Γ. και Χριστοφιλόπουλος Δ. (1987) Ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών και μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα, Θέματα Προγραμματισμού:35, Αθήνα:ΚΕΠΕ.
 • Γετίμης Π. (1989) Οικιστική Πολιτική. Τα όρια της μεταρρύθμισης, Αθήνα: εκδ. Οδυσσέας.
 • Γετίμης Π., Ψυχοπαίδης Κ. (1989) Ρυθμίσεις τοπικών Προβλημάτων, Αθήνα: Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών-εκδ. Οδυσσέας.
 • Getimis P. and Kafkalas G., eds. (1993) Urban and Regional Development in the New Europe, Topos Special Series, Athens.
 • Γετίμης,Π., Γράβαρης, Δ., επιμ., (1993) Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Πολιτική Αθήνα, Θεμέλιο
 • Γετίμης,Π., Καυκαλάς,Γ. και Ν.Μαραβέγιας, επιμ., (1993): Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη: θεωρία, ανάλυση και πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα
 • Getimis, P./Bekridaki, G./Dedousopoulos, A./Gravaris, D. (1996) Politiche Steuerung in Griechenland - am Beispiel der Arbeitsmarktpolitik, (Leske & Burdrich: Opladen).
 • Getimis P., Heinelt H., Kafkalas G. and Smith R. (eds.) (2002), Participatory Governance in a Multi-Level Context : Concepts and Experience, Opladen : Leske+Budrich
 • Γετίμης,Π., Καυκαλάς,Γ. Επιμ., (2003) Χώρος και Περιβάλλον - παγκοσμιοποίηση - διακυβέρνηση - βιωσιμότητα, εκδ. ΙΑΠΑΔ, Αθήνα
 • Γετίμης,Π., Καυκαλάς,Γ. Επιμ., (2003): Μητροπολιτική Διακυβέρνηση - Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, εκδ. ΙΑΠΑΔ, Αθήνα
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΦΑΤΑ):

 • 2000: (επιστ. υπεύθυνος) "Παρατηρητήριο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ν.Α. Ευρώπης" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ)
 • 2000: (επιστ. υπεύθυνος) "Συμμετοχική Διακυβέρνηση" (Χρηματοδότηση: Γενική διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 • 2000: (μέλος ερευνητικής ομάδας) "Βιώσιμος Αστικός Τουρισμός" (Χρηματοδότηση: Γενική διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 • 2000: (επιστ. υπεύθυνος) "Local Management and Sustainable Development in the context of CSD" (Χρηματοδότηση: Mediterranean Action Plan, United Nations)
 • 2001: (επιστ. υπεύθυνος) "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα" (Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • 2001: (επιστ. υπεύθυνος) ""Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ)
 • 2001: (επιστ. υπεύθυνος) "Πρόγραμμα Urban" (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/ση Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Ε. , Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά, ΥΠΕΧΩΔΕ)
 • 2001: (μέλος ερευνητικής ομάδας) "Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αθήνας-Αττικής" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΠ)
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "Αναδιάρθρωση της Διοίκησης- Αυτοδιοίκησης στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας-Αττικής" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣΔΔΑ)
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "DATA NAVIGATOR" ) (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/ση Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Ε.)
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "Συμμετοχή, Τοπική Ηγεσία και Αστική Βιωσιμότητα - PLUS" (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/vση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή"
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "Ευρωπαϊκός Χωρικός Σχεδιασμός - ESPON" (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/ση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή"
 • 2002: (επιστ. συνυπεύθυνος) "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους Μετανάστες στην Ελλάδα", (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣΔΔΑ)
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "Ευρωπαϊκή Διεύρυνση και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση σε περιβαλλοντικές και περιφερειακές πολιτικές - ADAPT" (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/ση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή"
 • 2002: (επιστ. υπεύθυνος) "Νέες Ενδιάμεσες Υπηρεσίες και μετεξέλιξη των αστικών συστημάτων παροχής νερού και απόθεσης υγρών αποβλήτων στην Ευρώπη - INTERMEDIARIES" (Χρηματοδότηση: Γεν. Δ/ση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή"
 • 2003 (επιστ. συνυπεύθυνος) "Έρευνα ανίχνευσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στελέχη του Δημοσίου Τομέα στην Εξυπηρέτηση Μεταναστών - Παλιννοστούντων - Προσφύγων" (Χρηματοδότηση: Κ.Π. EQUAL, Υπουργείο Εργασίας)
 • 2003 (επιστ. συνυπεύθυνος) "Μελέτη Χαρακτηριστικών Αξιολογητών Πιστοποιημένων Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Χρηματοδότηση: ΕΚΕΠΙΣ)
 • 2003: (επιστ. υπεύθυνος) "Στρατηγικό Πλαίσιο Εφαρμογής της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης στην Αθήνα/Αττική και Θεσσαλονίκη" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣΔΔΑ)
 • 2003: (επιστ. υπεύθυνος) "Μελέτη Ολοκλήρωσης και Διάχυσης της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης" (Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣΔΔΑ)
 • 2003: (επιστ. υπεύθυνος) "Επαγγελματική Κατάρτιση και Καταπολέμιση της Φτώχειας στον Δήμο Mordogan Τουρκίας (Χρηματοδότηση: ΥΔΑΣ/Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ESPON, ΦΟΡΕAΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Γεν. Δ/ση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • ΕΘΝΙΚOΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Καθ. Π. Γετίμης ( Επ. Υπεύθυνος),
 • ΜΟΡΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΘ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Καθ. Π. Γετίμης, (Επ. Υπ. )
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΑ. ΕΥΡΏΠΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ (DAC - OECD ), Καθ. Π. Γετίμης (Επ. Υπ.)
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Γεν. Δ/ση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καθ. Π. Γετίμης, (Επ. Υπ.)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Γεν. Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ, Υπ. Ανάπτυξης)
 • ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Γεν. Δ/ση Έρευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΑΠΘ., Καθ. Π. Γετίμης (Επ. Υπ.).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΝΔΗΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Καθ. Π. Γετίμης (Επ. Υπεύθυνος),
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΜΠ, Καθ. Π. Γετίμης (Επ. Υπ).
Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:

 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ 8-9 Μαρτίου 2002 με τίτλο: "Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση - Διακυβέρνηση - Βιωσιμότητα"
 • ΗΜΕΡΙΔΑ 23/1/2003 με τίτλο: "Παρουσίαση της έρευνας - μελέτης για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος "Για τους Μετανάστες στην Ελλάδα"
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-13/12/2003, Amalia Hotel, Athens, Greece με τίτλο: EU Project Intermediaries
 • ΗΜΕΡΙΔΑ 12/12/2003 με τίτλο: "Μητροπολιτική Διακυβέρνηση: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα"
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17/5/2004 με τίτλο: "Η Εφαρμογή των αρχών της Ευρωπαϊκής Χωρικής Πολιτικής στην Ελλάδα και το Πρόγραμμα ESPON"
 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11/6/2004 με τίτλο: "Αειφορικά κτίρια για μία Πράσινη Πόλη"
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1/7/2004 με τίτλο: "Πολιτική Ηγεσία, Συμμετοχή και Αστική Βιωσιμότητα: Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PLUS"
 • Kick-off Meeting 2-3/7/2004 Sunbeach Hotel, Thessaloniki, European Space Territorial Indicators and Actions for a Spatial Observatory in Southeast Europe (ESTIA - SPOSE)
 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22 και 23 Ιουλίου 2004 με τίτλο: "Ισότητα στην Υγεία "EQUALITY in HEALTH""
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωροταξική και Οικιστική Πολιτική».

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό