Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος
Τηλέφωνο: Τηλ. 9230473, 9234448, 9220865,
FAX 9232979
ΣΠΟΥΔΕΣ

 • ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • M. Sc. SCIENCES ECONOMIQUES, UNIVERSITE DE MONTREAL
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2004-2006: ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1999-2000: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1997-98: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1995-96: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Eισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
 • Περιφερειακός Προγραμματισμός
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (έως το 2005)
 • Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
 • Περιφερειακή Πολιτική

Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A., 2008, Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development (forthcoming).
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A., 2008, Transport infrastructures, development axes and spatial development: The spatial development in Greece in national and Balkan context, Studies in Regional and Urban Planning, Issue 11b, December 2008, p.33-55.
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., Spatial cohesion in Greece: The impact of GDP revision in the measurement of spatial inequalities in Greece and policy dimensions, Social Cohesion and Development, Vol. 3(1), 2008, pp. 45-54.
 • Χριστοφάκης Εμμ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, in: Greek Economic History Society’s Papers of the 8th Congress, March 17-19/03/2006, Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol. I, pp. 73-103.
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., The GDP revision and the spatial disparities in Greece: Comparative presentation of disparities before and after revision and main policy implications, Statistical Review, Vol. 3(1), 2007, pp. 14-31.
 • Papadaskalopoulos Ath., Karaganis A., Christofakis M., Konsolas J., Trans-European Transport Networks: The developmental contribution of Via Egnatia motorway in Northern Greece, Archives of Economic History, Vol. XVII(2), July – December, 2005, pp. 91-116.
 • Papadaskalopoulos Ath., Karaganis A., Christofakis M., The spatial impact of EU Pan-European Transport Axes: City clusters formation in the Balkan area and developmental perspectives, Transport Policy, Vol. 12(6), November 2005, pp. 488-499.
 • Papadaskalopoulos Ath., Polychronopoulos G. Christofakis M., Alternative scenarios on metropolitan organisation and governance: The case of Athens, Archives of Economic History, Vol. XVI(2), July - December, 2004, pp. 23-43.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Oι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, Review of Economic Sciences, Τεύχος 6 (2004), σ. 65-88.
 • Tasopoulos A., Papadaskalopoulos Ath., Christofakis M., The Innovation strategy in urban centres: The case of Attica Region of Greece through the Regional Development Planning, Journal of European Economy, Vol. 2, No 3, 2003.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., To πλαίσιο και η εφαρμογή του Περιφερειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα, Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 9(1), Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2003, σ. 49-71.
 • Papadaskalopoulos Ath., Korres G., Polychronopoulos G., Review of Theory and Evidence of Poverty, Growth and Inequality, Journal of European Economy, Vol. 5(1), 2003.
 • Sidiropoulos E., Rokos K., Papadascalopoulos A., Functional Specialisation and the Structure of Interdependence in the Greater Athens Area: An Analysis of Passenger Transportation Flows, Papers in Regional Science, Vol. 64(1), January 1988, pp. 53–68.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
 • Μελέτη Αξιολόγησης και Αναπροσασμογής του Προγράμματος Χωροθέτησης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών, Εκδόσεις ΚΕΠΕ, 1984.
 • Regional Prospects in Greece (N. Konsolas, A. Papadaskalopoulos, C. Ranos, E. Sidiropoulos), Έκδοση ΙΠΑ 1994.
 • Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1996.
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2000.
 • Regional Development in Greece (N. Konsolas, A. Papadaskalopoulos, I. Plaskovitis), Springer, 2001.
 • Η Στρατηγική για την Καινοτομία στη Στερεά Ελλάδα (Ν. Κόνσολας, Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Μ. Χριστοφάκης), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001.
 • Περιφερειακός Προγραμματισμός (Παπαδασκαλόπουλος Δ. Αθανάσιος, Χριστοφάκης Σ. Μανώλης), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002.
 • Ακαδημία Αθηνών, Οικονομικά χαρακτηριστικά και στρατηγική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος, Αθήνα, 2004 (σε συνεργασία με Μέργο Γεώργιο, Χριστοφάκη Εμμανουήλ, υπό το συντονισμό εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Καθηγητή Δρακάτου Κωνσταντίνου).
 • Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης (2η έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη), Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2009 (υπό έκδοση).
ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
 • Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ., Η Εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Ρόλου των Αστικών Κέντρων στον Ελληνικό Περιφερειακό Προγραμματισμό μετά το 2000, 8o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης: «Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2008 (Πρακτικά υπό έκδοση).
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Μικροπεριφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στον αστικό χώρο: Η περίπτωση του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Αττικής, Τιμητικός Τόμος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα, 2008 (Υπό έκδοση).
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., Transports and regional development: The pattern of spatial development of Greece under the new transportation corridors’ impacts, in: Coccossis H. and Psycharis J. (eds), “Regional Analysis and Policy: the Greek Experience”, Springer, Berlin, 2008, pp. 163-178.
 • Papadaskalopoulos Ath., Christofakis M., Karachalis N., The 2007-2013 regional planning in the Greek Regions (Sterea Ellada and Southern Aegean) of the “Competitiveness” Objective: present conditions, lessons learnt and priorities, 46th ERSA Congress, Refereed "R-sessions", 08/30-09/03 2006, Volos, Greece.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Εμμ., Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 8ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, 17-19/03/06 (τα πρακτικά του Συνεδρίου έχουν εκδοθεί σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Archives of Economic History).
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Αθανάσιος, Χριστοφάκης Σ. Μανώλης, Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική: Διαχρονική εξέλιξη, ισχύον πλαίσιο και προοπτικές, στο: Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (επιμέλεια), Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Τόμος Α΄, Τρίτη Έκδοση, Αθήνα, 2005.
 • Λουκάκης Π., Παπαδασκαλόπουλος Α., Δεμαθάς Ζ., Χριστοφάκης Μ., Η Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας: Εναλλακτικές Δυνατότητες Οριοθέτησης και Μητροπολιτικής Οργάνωσης, Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων: «Μητροπολιτικοί Δήμοι και Αιρετή Περιφερειακή Αρχή», Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2005.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης και τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στον αστικό χώρο μέσα από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο: «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια», 7o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2005.
 • Μέργος Γ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Ολοκληρωμένη, Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη των Νησιών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιά, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Θ. Σκούντζο, Αθήνα, 2005.
 • Μέργος Γ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Νησιωτικό Χώρο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Ν. Κόνσολα, Αθήνα, 2005.
 • Χριστοφάκης Μ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Οι επιπτώσεις των έργων του 3ου ΚΠΣ στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, Πρακτικά Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Αθήνα, 2003.
 • Παπαδασκαλόπουλος Α., Καραγάνης Α., Χριστοφάκης Μ., Χωροταξικές Διαστάσεις της Πολιτικής Μεταφορών στο Βαλκανικό Χώρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Διεθνείς Συνεργασίες, Περιβάλλον – Χωροταξία - Βιώσιμη Ανάπτυξη, Η συμβολή της Ελλάδας στην DAC ΟECD. ΥΠΕΧΩΔΕ-Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου-Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2001.
 • Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Θεωρία, Ανάλυση και Πολιτική (Συμμετοχή), Επιμέλεια Π. Γετίμης, Ν. Μαραβέγιας, Γ Καυκαλάς, Εκδόσεις Θεμέλιο, 1994.
 • Regional Analysis and Local Planning in Local Development (Συμμετοχή), N. Konsolas Editor, Έκδοση ΙΠΑ, 1991.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος - Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ειδική Έκδοση: Η Οικονομία των Ελληνικών Περιφερειών (σε συνεργασία με Ν. Κόνσολα, Α. Παπαδασκαλόπουλο, Η. Πλασκοβίτη), 17-2-2000.
 • Κόνσολας Ν., Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ.: Η Οικονομική και Κοινωνική Φυσιογνωμία των 52 Νομών και 13 Περιφερειών, Ανάλυση των Περιφερειακών Ανισοτήτων, Περιοδικό Επιλογή, Ετήσια Έκδοση 2000.

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Μελέτη για τους Σκοπούς και τα Μέσα της Περιφερειακής Πολιτικής, ΥΠΕΘΟ 1988.
 2. Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΕΤΒΑ, 1989.
 3. Μελέτη Χωροθέτησης Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ΥΠΕΠΘ, 1991.
 4. Μελέτη Περιφερειακής - Κλαδικής Κατανομής των Επαγγελμάτων Νέας και. Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, ΕΤΒΑ, 1991.
 5. Development Prospects of the Community’s Lagging Regions and the Socio-economic Concequences of the Completion of the Internal Market, E.E.C., GREMI - ΙΠΑ, 1992.
 6. Μελέτη Ίδρυσης Φορέα Ενίσχυσης των Μ.Μ.Ε. της Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Γενική Γραμματεία Α.Μ.θ. 1992.
 7. Μελέτη Περιοχών Διαρθρωτικής Οπισθοδρόμησης (Προσδιορισμός Περιοχών Αποβιομηχάνισης), ΕΤΒΑ 1993.
 8. Μελέτη Διαρθρωτικής Οπισθοδρόμησης(Αποβιομηχάνισης ) Ν. Εύβοιας, ΕΤΒΑ, 1994.
 9. Συλλογή και. Αποδελτίωση Αναπτυξιακών μελετών του Ν. Αιγαίου, Γ. Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 1994.
 10. Διαμόρφωση Στρατηγικής Περιφερειακής ανάπτυξης του Ν. Αιγαίου, Γ. Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 1994.
 11. Μελέτη Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ανατολικών μικρών Κυκλάδων, Υπουργείο Αιγαίου, 1995.
 12. Οργάνωση Βάσης Περιφερειακών Δεδομένων και Εκτίμηση Δεικτών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΠΑ, ΥΠΕΘΟ, 1996.
 13. Μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του αεροδρομίου των Σπάτων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1996.
 14. Μελέτη Ανάπτυξης και Χωροταξικής Οργάνωσης Ν. Καβάλας, Νομαρχία Καβάλας, 1996.
 15. Μελέτη Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της λειτουργίας μονάδας χρυσού της TVX – HELLAS στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1997.
 16. Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Φθιώτιδας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1997.
 17. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Περιφερειακής Ανάπτυξης – Δείκτες – Χαρτογραφική Απεικόνιση-Εκδόσεις (1997), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 18. Μελέτη - Πρόταση για την Δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Νομό Μεσσηνίας (1997).
 19. Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Κερατσινίου – Δραπετσώνας (1998), Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης.
 20. Πρόγραμμα για την διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας στην Στερεά Ελλάδα (RIS), (1997-1998), DGXII και DGXVI της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 21. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιφέρεια και τις Επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας – Δείκτες – Χαρτογραφική Απεικόνιση - Εκδόσεις (1998), στα πλαίσια του Προγράμματος RIS.
 22. Υπηρεσίες Συμβούλου και εκπόνηση Εκθέσεων Εμπειρογνωμοσύνης για την Κατάρτιση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1998), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 23. Πρόγραμμα για την διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής και Υποδομών Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Βόρειο Αιγαίο (RIΤΤS), (1998-1999), DGXII και DGXVI της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 24. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την Περιφέρεια και τις Επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου – Δείκτες – Χαρτογραφική Απεικόνιση - Εκδόσεις (1999), στα πλαίσια του Προγράμματος RIΤΤS.
 25. "Μελέτη Ίδρυσης και Λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Περιοχή Βαβύλοι του Ν. Χίου" (1999), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.
 26. "Μελέτη για την Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Αξιοποίησης του νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής Ελευσίνας. Πιλοτικό έργο: Δημιουργία ΒΙΟΠΑ μετεγκατάστασης επαγγελματοβιοτεχνικών μονάδων" (1999), Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, Αναβάθμισης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας.
 27. 27. Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελλάδας 2000-2006 - Περιφερειακό Σκέλος, ΥΠΕΘΟ 1999.
 28. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής, 2000.
 29. «Μελέτη Χωροταξικών Επιπτώσεων των Πανευρωπαϊκών Αξόνων στα Βαλκάνια», ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000.
 30. «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας», Δήμος Καβάλας, 2000.
 31. Μελέτη Περιφερειακής Κατανομής των Οικονομικών Μεγεθών και των Επενδυτών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΙΠΑ, ΥΠΕΘΟ, 2001.
 32. Μελέτη Οριοθέτησης Περιφερειών Προγραμματισμού και NUTS στην Κυπριακή Δημοκρατία, ΙΠΑ, Γραφείο Προγραμματισμού – Κυπριακή Δημοκρατία, 2001.
 33. Δίκτυο πόλεων για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης, - INTEMMIGRA, Μετανάστευση και χωρική συνοχή σε αστικά κέντρα και περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο, ΙΠΑ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Περιφέρεια Ηπείρου, 2001.
 34. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής, 2001.
 35. Μελέτη Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας, ΙΠΑ, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, 2001.
 36. Μελέτη των Οικονομικών Χαρακτηριστικών και της Αναπτυξιακής Πολιτικής του Νησιωτικού Χώρου της Ελλάδας, Ακαδημία Αθηνών, 2003.
 37. Αναπτυξιακές Προοπτικές και Δίκτυα Μεταφορών στη Δυτική Μεσσηνία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Δήμος Φιλιατρών Μεσσηνίας, 2003.
 38. Σχέδιο Δράσης για τη Χωρική και Κλαδική Ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο και στη Δυτική Αττική, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου – Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, 2003.
 39. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Νομό Βοιωτίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, 2003.
 40. Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λιβαδειά, Α΄ και Β΄ Φάση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Δήμος Λεβαδέων, 2003.
 41. European Commission, REGIO B.3.-JBB D (2002) 330302 102067, Innovative actions of ERDF 2000-2006: «Στερεά Ελλάδα – Καινοτόμες Δράσεις (RI-SE)», Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, 2003-4.
 42. Κατευθυντήρια Μελέτη – Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 για την Καινοτομία, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 2004.
 43. Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής του Ελαιώνα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου – Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2005-06.
 44. Μελέτη σκοπιμότητας και επιπτώσεων της λειτουργίας και μετεγκατάστασης της βιομηχανίας έτοιμου Σκυροδέματος του Ελαιώνα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και Εταιρεία Συμβούλων ECHMES Ltd, Ε.Τ. Μπετόν Α.Ε. (Όμιλος Italscementi), Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. (Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και Lafarge Μπετόν Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος Lafarge), 2006.
 45. Διαμόρφωση Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος εν όψει του Δ’ ΚΠΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 2006-07.
 46. Επιλογή Τόπων Εγκατάστασης Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ο.Π.Ε. με βάση τα αναπτυξιακά και τα εξαγωγικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών της Χώρας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, 2007.
 47. Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Νομού Δωδεκανήσου 2007-2015, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, 2007.
 48. Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Ροδίων, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Δήμος Ροδίων, 2007-08
 49. Διοικητική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ροδίων, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Δήμος Ροδίων, 2007-08.
 50. Μελέτη ανάπτυξης της Καλύμνου (2007 – 2015), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, 2008.
 51. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση της Δράσης «Ευρωπαϊκά Νησιά» - 1ο Πρόγραμμα Δράσης για την Υλοποίηση της Χωρικής Ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2008-09.

Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε Συνέδρια της European Regional Science Association (ERSA) με Εισηγήσεις:

  - Αθήνα
  - Βουδαπέστη
  - Κρακοβία
  - Λισσαβόνα
  - Βιέννη
  - Ρώμη
  - Γκρατς (Τμήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης)
  - Αθήνα (Ελληνικό Τμήμα)
  - Λευκωσία (Ελληνικό Τμήμα)
  - Αθήνα (Ελληνικό Τμήμα)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 1. European Regional Association.
 2. Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης.
 3. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
 4. Ελληνικό Δίκτυο Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτομίας.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό