Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νικόλαος Τάτσος, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Νικόλαος Τάτσος
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9230916
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (1973)
 • Πανεπιστήμιο Wales : Πτυχίο Master στις Οικονομικές Επιστήμες. Θέμα διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής (1976).
 • Πανεπιστήμιο Wales : Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά με ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομική (1978).
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Ακαδημαϊκά έτη 1976 - 78 : Tutor στο University College of North Wales.
 • Σεπτέμβριος 1977 - Απρίλιος 1978 : Ερευνητής στο Institute of Economic Research, University College of North Wales. Έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ην. Βασιλείου.
 • 1980 - 1982 : Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, Τομέας Δημοσίων Οικονομικών. Αντικείμενο εργασίας η εκπόνηση μελετών σε θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
 • 1982-1986 Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών
 • 1989-1990 Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1986 - . Πάντειο Πανεπιστήμιο (καθηγητής).

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εconomic Policy Committee, Budgetary Committee, Fiscal Policy Committee)
 • Μέλος της Επιτροπής Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Fiscal Affairs Committee) και ομάδων εργασίας του Ο.Ο.Σ.Α.
 • Μέλος επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Αντιπρόεδρος του ΚΕΠΕ
 • Εξεταστής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και καθηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.)
 • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Κρίσης των ερευνητών του ΚΕΠΕ.
 • Αξιολογητής προτάσεων ερευνών της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας.
 • Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών, ΚΕΔΚΕ, Δήμου Αθηναίων, ΕΕΤΑΑ, ΙΟΒΕ κλπ
 • Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (
 • ΚΕΔ)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
 • Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, τη δημοσιονομική αποκέντρωση κλπ.
 • Πρόεδρος ή μέλος επιστημονικών επιτροπών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

’ρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. An economic Model for fiscal policy, "Σπουδαί", 1979, Τομ. ΚΘ', Νο 3, σελ. 225-241.
 2. Taxing the agricultural sector in developing countries, "Σπουδαί", 1980, Τομ. Λ', Νο 1, σελ. 40-56.
 3. The anti-inflationary effectiveness of the corporate income tax, "Σπουδαί", 1981, Τομ. ΛΑ', Νο 1, σελ. 18-28.
 4. The income elasticity of the personal income tax in Greece, "Σπουδαί", 1981, Τομ. 31, Νο 4, σελ. 1120-1140.
 5. Τοπική αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη: Δυνατότητες και περιορισμοί, στο "Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδος", Τόμος ΙΙΙ, Τ.Ε.Ε., 1981, σελ. 66-74. Αναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Σπουδαί", 1982, Τόμος ΛΒ', Νο 1, σελ. 156-178.
 6. Η προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: 1972-1981, "Σπουδαί", 1982, Τομ. ΛΒ', Νο 3, σελ. 527-549.
 7. Μερικές οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης, "Σπουδαί", 1983, Τομ. ΛΓ', Νο 1-2, σελ. 127-144.
 8. How economic instabilities arise in Southern Europe and prospects for the future, "Σπουδαί", 1983, Τομ. ΛΓ', Νο 3-4, σελ. 200-229.
 9. Μέθοδοι εκτιμήσεως της αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Α. Δαμασκηνίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1982, σελ. 139-163. Αναδημοσιεύθηκε με νεότερα στοιχεία στο περιοδικό "Σπουδαί", 1984, Τόμος ΛΔ', Νο 3-4, σελ. 538-560.
 10. Η φορολογία των ασταθών εισοδημάτων, "Σπουδαί", 1987, Τομ. ΛΖ', Νο 1-2, σελ. 248-262.
 11. Local public finance in Greece, "Research Paper", Institute of European Finance, 1990.
 12. Η θεωρία και η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, "ΤΟΠΟΣ 1/90", σελ. 21-46.
 13. Les collectivit?s locales dans l'Europe des douze. Une puissance ?conomique et financiere?: Grece, "Revenue Francaise d' Administration Publique", No 60, 1991, pp 641-646.
 14. Econometric modeling as an aid for re-organization policies: developing a new system for the allocation of government grants to the Greek Local Authorities, Warwick Business School, Research Bureau, "Working Paper Series", No 86, 1993.
 15. Το μέγεθος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Μερικές οικονομικές διαστάσεις, Τετράδια Αυτοδιοίκησης, 1/98, ΚΕΔΚΕ, σελ. 104-127.
 16. Φορολογική αποκέντρωση: Τάσεις, προβλήματα, πολιτικές, Τετράδια Αυτοδιοίκησης, 1/2000, ΚΕΔΚΕ, σελ. 53-66.

’ρθρα σε συλλογικούς τόμους

 1. Τοπική αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη: Δυνατότητες και περιορισμοί, στο "Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδος", Τόμος ΙΙΙ, Τ.Ε.Ε., 1981, σελ. 66-74. Αναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Σπουδαί", 1982, Τόμος ΛΒ', Νο 1, σελ. 156-178.
 2. Μέθοδοι εκτιμήσεως της αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Α. Δαμασκηνίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1982, σελ. 139-163. Αναδημοσιεύθηκε με νεότερα στοιχεία στο περιοδικό "Σπουδαί", 1984, Τόμος ΛΔ', Νο 3-4, σελ. 538-560.
 3. Το φορολογικό σύστημα σαν μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής: η έννοια των φορολογικών δαπανών, στον τιμητικό τόμο "Μνήμη Σάκη Καράγιωργα", Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1988, σελ. 155-183.
 4. Ο δανεισμός ως μέσο χρηματοδότησης των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Ν. Τάτσος (επιμ.) "Θέματα Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης", Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης", 1988, σελ. 134-156.
 5. The choice between different sources of finance, in J. Owens and G. Panella (Eds), "Local government: An international perspective", North - Holland, 1991, p.p. 99-116.
 6. Η χρηματοδότηση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Ν. Τάτσος (επιμ.), "Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα", εκδόσεις Σμπίλια, 1991, σελ. 335-354.
 7. Η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, στο Ν. Τάτσος (επιμ.), "Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα", εκδόσεις Σμπίλια, 1991, 221-236.
 8. Taxation and financing structure of the elderly persons' income on the European Economic Community, European Commission (DG XXI), 1992. Υπεύθυνος για το κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα.
 9. Η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής, στο Π. Γετίμης και Δ. Γράβαρης (επιμ.), "Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα", Εκδόσεις Θεμέλιο, 1993.
 10. Η χρηματοδότηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, στο "Μητροπολιτική διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα", επιμέλεια Π. Γετίμη και Γ. Καυκαλά, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2003.
 11. Η δημοσιονομική κρίση της Αυτοδιοίκησης, στο "Αυτοδιοίκηση και κράτος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης", επιμέλεια Αντ. Μακρυδημήτρης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2003.

Βιβλία

 1. Φορολογική Αποκέντρωση: Το φορολογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα , Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1987.
 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1988.
 3. Θέματα δημοσιονομικής αποκέντρωσης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα (επιμέλεια).
 4. Η φορολογία των ακινήτων ως μέσο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1989.
 5. Θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 1989 (επιμέλεια).
 6. Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα 1991.
 7. Δημοσιονομική Αποκέντρωση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα 1999.
 8. Προϋπολογισμός δημοσίων φορέων και οργανισμών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2000.
 9. Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ι.Ο.Β.Ε., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001.
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 1. Committed and discretionary saving, Μελέτη με τον καθηγητή J. Revell (επιστημονικός υπεύθυνος) και τον D. Barros για λογαριασμό του Treasury και του Central Statistical Office της Μ. Βρετανίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο "Economic Trends", έκδοση του Central Statistical Office (S. Toland: Committed and discretionary saving, "Economic Trends", No 337, p.p. 109-135, 1981.)
 2. Διοικητική αποκέντρωση και οικονομικό πρόβλημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, 1981.
 3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σαν μέσο άσκησης αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, 1982.
 4. Η φορολογική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1988.
 5. Ο δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου: Εναρμόνιση με το κοινοτικό καθεστώς, εκσυγχρονισμός και εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, 1992.
 6. Τα οικονομικά του Δήμου Αγίων Αναργύρων, (ανάθεση Μ.Ι.Τ. Εκαπιδευτική Εταιρία Νέων Τεχνολογιών), 1992.
 7. Taxation and financing structure of the elderly persons' income on the European Economic Community, European Commission (DG XXI), 1992. Υπεύθυνος για το κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα.
 8. Αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περίοδο 1986-1990, (ανάθεση από ΟΑΕΔ), 1993.
 9. Τα οικονομικά των ΟΤΑ, (ανάθεση P.T.C.), 1993.
 10. Τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1994.
 11. Ο φόρος επιτηδεύματος : Θεωρία, διεθνής εμπειρία, δυνατότητα εφαρμογής του στην Ελλάδα, (ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), 1994.
 12. Προϋπολογισμός φορολογικών δαπανών οικονομικού έτους 1995, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ανάθεση Υπουργείο Οικονομικών) , 1994.
 13. Αξιολόγηση φορολογικών δαπανών, ΚΕΠΕ, συμμετοχή ως σύμβουλος-εξωτερικός συνεργάτης μελέτης, 1995.
 14. Το δημοσιονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Εναλλακτικές προτάσεις και μέτρα φορολογικής πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ανάθεση Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ), 1994.
 15. Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων: Εναλλακτικές προτάσεις αντικατάστασής του ως πηγή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1995.
 16. Τα οικονομικά του Δήμου Καλαμάτας, (ανάθεση Δήμος Καλαμάτας), 1995.
 17. Καταγραφή και αξιολόγηση των πόρων υπέρ τρίτων, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ανάθεση Υπουργείο Οικονομικών), 1995.
 18. Τα Οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, (ανάθεση Ε.Ε.Τ.Α.Α.) , 1996.
 19. Η φορολογία των κινητών αξιών στην ελληνική οικονομία,(ανάθεση Κέντρο Ερευνας Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) , συμμετοχή σε μελέτη με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ν. Καραμούζη, 1996.
 20. Τα οικονομικά του Δήμου Ψυχικού, (ανάθεση Δήμος Ψυχικού) , 1996.
 21. Τα οικονομικά του Δήμου Αλίμου, (ανάθεση Δήμος Αλίμου), 1996.
 22. Καταγραφή των επιχορηγήσεων των Υπουργείων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, (ανάθεση Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), 1997.
 23. Μέθοδος κατανομής των κονδυλίων στους ΟΤΑ : Η περίπτωση των ΟΤΑ Κεφαλονιάς - Ιθάκης, (ανάθεση ΤΕΔΚ Κεφαλονιάς-Ιθάκης), 1999.
 24. Η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετοχή σε έρευνα (ανάθεση Υπουργείο Παιδείας). 1998.
 25. Κατάρτιση προϋπολογισμού φορολογικών δαπανών έτους 2001, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομικών), 2000.
 26. Η εκχώρηση φόρων και η αύξηση της φορολογικής εξουσίας των ΟΤΑ στην Ελλάδα, (ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) , 2000.
 27. Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομικών), 2001.
 28. Αναδιάρθρωση της Διοίκησης/Αυτοδιοίκησης στην μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, συμμετοχή σε μελέτη που ανέθεσε το Υ.Π.Ε.ΣΔ.Δ.Α. στο Πάντειο πανεπιστήμιο με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Π. Γετίμη, 2001.
 29. Η ανακατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των ΟΤΑ (ανάθεση Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας), 2002.
 30. Υπολογισμός Καθαρών Δαπανών Κοινωνικής Προστασίας, (ανάθεση από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας) , 2002
 31. Τα οικονομικά της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών (ανάθεση Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), 2003.
 32. Ο οικονομικός ρόλος της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας), 2003.
 33. Δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών, Συμμετοχή σε ερευνητκό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Ανάθεση Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) 2003.
 34. Επιστημονική υποστήριξη του έργου αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), 2004.
Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. 9th Congress of the European Centre of Public Enterprises, The Public Enterprise in the European Communities: Assessment and Future Reports, Athens 5-8 May, 1981. (Συμμετοχή).
 2. Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 25-30 Μαΐου, 1981 (Συμμετοχή με εισήγηση).
 3. O.E.C.D., Methods of improving Public/private Co-operation in Urban Development and Investment, Athens, 29 March - 1 April, 1982. (Συμμετοχή).
 4. 42nd Congress of the International Institute of Public Finance, Athens, August 25-29, 1986. (Discussant των μελετών που παρουσίασαν οι καθηγητές Bernardi, Plasschaert, Prodromidis).
 5. O.E.C.D. / E.E.T.A.A., Διεθνές συνέδριο για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Δημοτική Πίστη, Αθήνα 23-25 Μαΐου 1988, (Πρόεδρος συνεδρίου στις 23 Μαΐου και παρουσίαση συμπερασμάτων στις 25 Μαΐου.).
 6. Groupe de Travail du Conseil des Communes et Regions d' Europe sur les Finances Locales et Regionales, Paris, 5 Fevrier, 1987, (Έλληνας αντιπρόσωπος).
 7. 8th Conference of European Ministers responsible for local government, Ireland, 14-51 September, 1988. (Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας).
 8. O.E.C.D. / E.E.T.A.A., Διεθνές συνέδριο με θέμα: "Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κατώφλι της δεκαετίας του 1990: Νέες τάσεις και στρατηγικές", Αθήνα, 5-10 Δεκεμβρίου, 1988. (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου).
 9. Πρώτο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών, 14-16 Δεκεμβρίου, 1988. (Συμμετοχή).
 10. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΣΠΕ. Συνάντηση Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας με θέμα: "Σύγχρονες τάσεις στην Περιφερειακή Ανάπτυξη", Αθήνα 15-17 Απριλίου 1988. (Συμμετοχή με εισήγηση).
 11. XXVII European Congress of the Regional Science Associations, Athens 25-28 August, 1987. (Συμμετοχή).
 12. University of Pavia/OECD. Conference on Local Government Finance, Pavia, 29-30 May, 1989. (Συμμετοχή με εισήγηση).
 13. 46th Congress of the International Institute of Public Finance, Brussels, 27-30 August, 1990 (Συμμετοχή).
 14. U.R.D.P., DG XXII of the European Communities, Policies and institutions for the development of cities and regions in the single European Market, Spetses, (Συμμετοχή), 24-26 September 1992.
 15. XXXIIth International Conference of the Applied Econometrics Association, Econometrics of Europe 2000, Brussels 4-5 December, 1992. (Συμμετοχή με εισήγηση).
 16. Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου Καλλιθέας, Νοέμβριος 1992. (Συμμετοχή με εισήγηση).
 17. Ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα: "Φορολογία της ακίνητης περιουσίας και Τοπική Αυτοδιοίκηση", 19 Νοεμβρίου 1992. Υπεύθυνος διοργάνωσης και εισηγητής).
 18. Γενική Διεύθυνση ΧVΙ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, HEL.A.D.A., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Ε.Ε.Τ.Α.Α., Συνέδριο για την τοπική ανάπτυξη, 12 Φεβρουαρίου 1993 .
 19. Ημερίδα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης με θέμα: "Εισαγωγή της πληροφορικής στην παρακολούθηση των δημοσίων δαπανών", 11 Ιουνίου 1993 (Συμμετοχή).
 20. Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση : Θεωρία, διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, εισήγηση σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα "Τέλος Ακίνητης Περιουσίας", 17 Φεβρουαρίου 1993.
 21. Η φορολογία των ακινήτων στην Ελλάδα : Ζητήματα θεωρίας και πολιτικής και συγκρίσεις με τη διεθνή εμπειρία, εισήγηση σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα "Φορολογικές επιβαρύνσεις και κόστος της χρηματοδότησης των οικοδομών και των κατοικιών στην Ελλάδα", 15 Ιουνίου 1993.
 22. Δημοσιονομική αποκέντρωση και οι νέοι θεσμοί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισήγηση σε ημερίδα του σωματείου "Φίλοι του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα" με θέμα "Η Ευρώπη των περιφερειών και η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση", Πάντειο Πανεπιστήμιο, 23 Μαΐου 1994.
 23. Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστωτικό σύστημα : Δημοσιονομική θεωρία, διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, εισήγηση σε ημερίδα της ΚΕΔΚΕ και της Εμπορικής Τράπεζας με θέμα "Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστωτικό σύστημα - Προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασίας", Αθήνα, 21 Ιουνίου 1995.
 24. Τα οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης : ’ξονες πολιτικής, Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Αθήνα με θέμα "Η αποκέντρωση στην Ελλάδα και στην Γαλλία. Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης", Αθήνα, 6 Ιουνίου 1997.
 25. Το άριστο μέγεθος των ΟΤΑ - Οικονομικές διαστάσεις, Εισήγηση στην ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα "Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και Ανάπτυξη", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1997.
 26. Φόροι, τέλη, δικαιώματα - Οικονομική εξουσία των ΟΤΑ, Εισήγηση στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, Θεσσαλονίκη, 20-23 Νοεμβρίου 1997.
 27. Ο οικονομικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα : ’ξονες πολιτικής, Εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης με θέμα "Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές 1998", Πάντειο Πανεπιστήμιο, 17 Δεκεμβρίου, Αθήνα, 1998.
 28. Φορολογική μεταρρύθμιση : φορολογική αποκέντρωση και τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, Εισήγηση στο συνέδριο Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού "Νίκος Πουλαντζάς" , Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 12-13 Μαρτίου 1999.
 29. Έκτακτο Συνέδριο ΚΕΔΚΕ με θέμα " Οικονομική Αυτοδυναμία για τον άνθρωπο, για την ανάπτυξη, για την Ελλάδα", 4-6 Μαΐου 2000, (Συμμετοχή με εισήγηση).
 30. Η δημοσιονομική κρίση της Αυτοδιοίκησης, Εισήγηση σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα "Αυτοδιοίκηση και κράτος στην Ελλάδα σήμερα", Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2002.
 31. Τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, Εισήγηση σε πρόγραμμα αιρετών της ΚΕΔΚΕ και της ΕΕΤΑΑ, Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2002.
 32. Η προβληματική της χρηματοδότησης της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα του Υπουργειου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα " Μητροπολιτική Διακυβέρνηση", 12 Δεκεμβρίου 2003.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημοσιονομική Πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στη Φορολογική Πολιτική και στη Δημοσιονομική Αποκέντρωση».
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό