| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Διοικητικά όργανα
Το τμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τα εξής όργανα διοίκησης:
1. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Η Γ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος,
τα 28 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 14 εκπροσώπους των φοιτητών (ίσους με το 50% του αριθμού των μελών του Δ.Ε.Π.), 4 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και 1 εκπρόσωπο των επιστημονικών βοηθών.

Βασικές αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τμήματος είναι:
Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Tμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τμήματος, όπως η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και η διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής A. Παπαδασκαλόπουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Σ.Ε. Λώλος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Γ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

 
3. Οι τομείς του τμήματος  

Το Τμήμα μας έχει δύο τομείς:

  1. Τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 10 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, εκπροσώπους των φοιτητών.
  2. Τον Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 16 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και εκπροσώπους των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της η Γ.Σ. του Τομέα:

  1. Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα.
  2. Συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος
  3. Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
  4. Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
  5. Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.
 
4. Οι Διευθυντές των Τομέων

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Διευθυντής του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ. Η. Πλασκοβίτης. Για τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας Διευθυντής εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ. Μ. Λαμπρινίδης.

Αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα είναι να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών της και να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
 
   
webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο