| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Eπιστημονικά Ινστιτούτα

Με το Τμήμα συνδέονται δύο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.), και το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς επίσης και το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 

Eργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Στο Τμήμα λειτουργεί εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της περιφερειακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
  • Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ)

Tο IΑΠΑΔ ιδρύθηκε το 1995 και άρχισε να λειτουργεί από το 1999, ως εξειδικευμένο ινστιτούτο στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων πόρων. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων του Ν. 2083/92. Κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: εκπαίδευση - έρευνα - επιστημονικές εκδόσεις - επιστημονικές εκδηλώσεις. Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τομείς ανάπτυξης της δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: οι πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, τη χωροταξία - πολεοδομία και το ανθρώπινο δυναμικό, οι οικονομικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος, οι νέες τεχνολογίες διαχείρισης του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού, η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων πόρων. Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και με δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Ινστιτούτο διατηρεί Κέντρο Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών με μακρόχρονη ερευνητική δραστηριότητα (από το 1990).

 

 

 
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ)

Tο IΠA ιδρύθηκε το 1975. Eίναι το μόνο εξειδικευμένο κέντρο σχετικό με την Περιφερειακή Aνάπτυξη στη χώρα. Eίναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς των Eρευνητικών Πανεπιστημιακών Iνστιτούτων του ν. 2083/92. Kύριοι τομείς του Iνστιτούτου είναι: εκπαίδευση – έρευνα – επιστημονικές εκδόσεις – επιστημονικές εκδηλώσεις. Στον εκπαιδευτικό τομέα συμβάλλει στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Tμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, κυρίως μέσω του Eργαστηρίου Πληροφορικής και εξειδικευμένων σεμιναρίων. Eκπονεί μελέτες και έρευνες για θέματα περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και χωροταξίας, για υπουργεία και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Συνεργάζεται με ξένα πανεπιστήμια και με την Eυρωπαϊκή Ένωση. Eκδίδει επιστημονικές επετηρίδες με άρθρα για την περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και ειδικές εκδόσεις για αναπτυξιακά θέματα. Πραγματοποιεί συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Aθήνα όσο και στην υπόλοιπη χώρα, για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Διατηρεί Εργαστήριο Πληροφορικής και Περιφερειακής Ανάλυσης και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.

webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο